กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ ฝ่ายประมวลผล
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
นาย สุรเชษฐ ขอนทอง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
2.
อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์ กีรศักดิ์ พะยะ

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
3.
นายเมธี มธุรส
นายเมธี มธุรส
นาย เมธี มธุรส

155
คณะครุศาสตร์ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
4.
นางสาวฤทัยนก หอมคำวะ
นางสาวฤทัยนก หอมคำวะ
นางสาว ฤทัยนก หอมคำวะ

155
คณะครุศาสตร์ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
5.
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
นางสาว อรปรียา คำแพ่ง

155
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
6.
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นาย วันเฉลิม พูนใจสม

155
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
7.
นายอนุชา พวงผกา
นายอนุชา พวงผกา
นาย อนุชา พวงผกา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
8.
ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
ว่าที่ร้อยตรี ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง

155
ประกันคุณภาพ ผู้ประสานงานกีฬา
9.
นายมาโนช เพ็งพันธ์
นายมาโนช เพ็งพันธ์
นาย มาโนช เพ็งพันธ์

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล