กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ ฝ่ายประมวลผล
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 
 
  

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
นายอนุชา พวงผกา
นายอนุชา พวงผกา
นาย อนุชา พวงผกา

IDCARD

1,005
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
2.
อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ
อาจารย์ กีรศักดิ์ พะยะ

IDCARD

232
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
3.
นายเมธี มธุรส
นายเมธี มธุรส
นาย เมธี มธุรส

IDCARD

209
คณะครุศาสตร์ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
4.
นายมาโนช เพ็งพันธ์
นายมาโนช เพ็งพันธ์
นาย มาโนช เพ็งพันธ์

IDCARD

189
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
5.
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
นาย สุรเชษฐ ขอนทอง

IDCARD

71
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
6.
นางสาวฤทัยนก หอมคำวะ
นางสาวฤทัยนก หอมคำวะ
นางสาว ฤทัยนก หอมคำวะ

IDCARD

26
คณะครุศาสตร์ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
7.
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
นางสาว อรปรียา คำแพ่ง

IDCARD

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
8.
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นาย วันเฉลิม พูนใจสม

IDCARD

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
9.
ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
ว่าที่ร้อยตรี ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง

IDCARD

ประกันคุณภาพ ผู้ประสานงานกีฬา