กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
ผศ. อนุ ธัชยะพงษ์

158
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
2.
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ. ชัชชัย พวกดี

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
3.
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจหทยาศรม
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจหทยาศรม
อาจารย์ ภูมิสิทธิ์ สัจหทยาศรม

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
4.
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นาย อานนท์ ปลื้มเนตร

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
5.
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ นิติพันธ์ บุตรฉุย

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
6.
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์
อาจารย์ วัลลภ ทิพย์สุคนธ์

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
7.
นายธันวา เกิดโต
นายธันวา เกิดโต
นาย ธันวา เกิดโต

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
8.
นางสาวชลันดร์ตรี สามงามยา
นางสาวชลันดร์ตรี สามงามยา
นางสาว ชลันดร์ตรี สามงามยา

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
9.
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์ วชิระ พิมพ์ทอง

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
10.
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นาย ณัฐเวศม์ ชัยมงคล

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
11.
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
อาจารย์ ลัดดาวัลย์ แก้วใส

156
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
12.
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ ทวิโรฒ ศรีแก้ว

156
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
13.
นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
นางสาว ระพีพร พุ่มอิ่ม

156
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
14.
อาจารย์จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
อาจารย์จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
อาจารย์ จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม

156
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
15.
นายณรงค์ฤทธิ์ ทับยา
นายณรงค์ฤทธิ์ ทับยา
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทับยา

156
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
16.
นายศิริชัย นันทารมย์
นายศิริชัย นันทารมย์
นาย ศิริชัย นันทารมย์

156
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
17.
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ เลเกีย เขียวดี

156
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ