กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 
 
  

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ เลเกีย เขียวดี

IDCARD

22,290
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
2.
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
อาจารย์ ลัดดาวัลย์ แก้วใส

IDCARD

1,829
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
3.
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นาย อานนท์ ปลื้มเนตร

IDCARD

654
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
4.
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์ วชิระ พิมพ์ทอง

IDCARD

565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
5.
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจหทยาศรม
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจหทยาศรม
อาจารย์ ภูมิสิทธิ์ สัจหทยาศรม

IDCARD

325
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
6.
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ ทวิโรฒ ศรีแก้ว

IDCARD

165
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
7.
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ. ชัชชัย พวกดี

IDCARD

134
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
8.
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ นิติพันธ์ บุตรฉุย

IDCARD

10
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
9.
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์
อาจารย์ วัลลภ ทิพย์สุคนธ์

IDCARD

9
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
10.
นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
นางสาว ระพีพร พุ่มอิ่ม

IDCARD

7
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
11.
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
ผศ. อนุ ธัชยะพงษ์

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
12.
นายธันวา เกิดโต
นายธันวา เกิดโต
นาย ธันวา เกิดโต

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
13.
นางสาวชลันดร์ตรี สามงามยา
นางสาวชลันดร์ตรี สามงามยา
นางสาว ชลันดร์ตรี สามงามยา

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
14.
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
นาย ณัฐเวศม์ ชัยมงคล

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
15.
อาจารย์จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
อาจารย์จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
อาจารย์ จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
16.
นายณรงค์ฤทธิ์ ทับยา
นายณรงค์ฤทธิ์ ทับยา
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทับยา

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ
17.
นายศิริชัย นันทารมย์
นายศิริชัย นันทารมย์
นาย ศิริชัย นันทารมย์

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการ