กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ ผู้บริหาร
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า

160
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

159
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3.
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4.
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6.
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ. ชัชชัย พวกดี

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7.
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9.
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ. รัตนา รักการ

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10.
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11.
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร. สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12.
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร. บัญญัติ ชำนาญกิจ

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13.
ผศ.ดร.ศรชัย   มุ่งไธสง
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย