กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ ผู้บริหาร
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

113
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2.
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต

103
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3.
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

18
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4.
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน

14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5.
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ. รัตนา รักการ

14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6.
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข

6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7.
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ. ชัชชัย พวกดี

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร. สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9.
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร. บัญญัติ ชำนาญกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10.
ผศ.ดร.ศรชัย   มุ่งไธสง
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11.
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12.
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13.
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์