กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ ผู้บริหาร
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 
 
  

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

IDCARD

113
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2.
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต

IDCARD

102
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3.
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

IDCARD

15
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4.
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน

IDCARD

14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5.
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ. รัตนา รักการ

IDCARD

14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6.
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7.
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ. ชัชชัย พวกดี

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร. สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9.
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร. บัญญัติ ชำนาญกิจ

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10.
ผศ.ดร.ศรชัย   มุ่งไธสง
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11.
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12.
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13.
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์