กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ ผู้บริหาร
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า

168
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3.
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ผศ. ชัชชัย พวกดี

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4.
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5.
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รศ.ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6.
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ.รัตนา รักการ
ผศ. รัตนา รักการ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7.
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
รศ.ดร. สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9.
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผศ.ดร. บัญญัติ ชำนาญกิจ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10.
ผศ.ดร.ศรชัย   มุ่งไธสง
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11.
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12.
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำนวยการแข่งขัน คณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13.
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รศ.ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน