กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

จำนวน 284/285 คน ลงทะเบียน 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ
นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ
นาย ฤทธิรงค์ เกาฏีระ

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
2.
ว่าที่ร้อยตรีตั้ม คำพ่วง
ว่าที่ร้อยตรีตั้ม คำพ่วง
ว่าที่ร้อยตรี ตั้ม คำพ่วง

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
3.
ดร.พิษณุ บุญนิยม
ดร.พิษณุ บุญนิยม
ดร. พิษณุ บุญนิยม

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
4.
นายเมตตรัย ตะติยะ
นายเมตตรัย ตะติยะ
นาย เมตตรัย ตะติยะ

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
5.
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
นาย อิสราวัชร เฟื่องอิ่ม

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
6.
นางสาวอาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
นางสาวอาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
นางสาว อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
7.
อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม
อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม
อาจารย์ รุ่งณภา บุญยิ้ม

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
8.
นางสาวอภิญญา ทากาวีแก้ว
นางสาวอภิญญา ทากาวีแก้ว
นางสาว อภิญญา ทากาวีแก้ว

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
9.
นางสาวปัชมาภรณ์ ถมยา
นางสาวปัชมาภรณ์ ถมยา
นางสาว ปัชมาภรณ์ ถมยา

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
10.
นายธีรศักดิ์ เรืองวงษ์
นายธีรศักดิ์ เรืองวงษ์
นาย ธีรศักดิ์ เรืองวงษ์

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
11.
นางสาวธนภรณ์ จุมภู่
นางสาวธนภรณ์ จุมภู่
นางสาว ธนภรณ์ จุมภู่

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
12.
นายโอภาส ศรีวังราช
นายโอภาส ศรีวังราช
นาย โอภาส ศรีวังราช

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
13.
นางสาวจิรัสยา พะสุรัมย์
นางสาวจิรัสยา พะสุรัมย์
นางสาว จิรัสยา พะสุรัมย์

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
14.
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางสาว วรรณภา รอดจันทร์

155
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
15.
นางสาวสวิตตา จินคำ
นางสาวสวิตตา จินคำ
นางสาว สวิตตา จินคำ

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
16.
นายธาดา พรมทับ
นายธาดา พรมทับ
นาย ธาดา พรมทับ

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักประชาสัมพันธ์
17.
นางสาวโอรี แสนดี
นางสาวโอรี แสนดี
นางสาว โอรี แสนดี

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
18.
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นาย สมศักดิ์ พูนใจสม

155
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
19.
นายชูเกียรติ เนื้อไม้
นายชูเกียรติ เนื้อไม้
นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
20.
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์
นาย วุฒิชัย ตรุษลักษณ์

155
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
21.
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ
นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ

155
คณะวิทยาการจัดการ นักประชาสัมพันธ์
22.
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
นางสาว สุพัชรี ท้ายนาวา

155
คณะวิทยาการจัดการ นักประชาสัมพันธ์
23.
นางสาวชลธิชา แสงงาม
นางสาวชลธิชา แสงงาม
นางสาว ชลธิชา แสงงาม

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
24.
ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ดร. ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
25.
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
26.
นายภูธร ใหม่แก้ว
นายภูธร ใหม่แก้ว
นาย ภูธร ใหม่แก้ว

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
27.
นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
28.
นายสุทธิพงษ์  นาดี
นายสุทธิพงษ์ นาดี
นาย สุทธิพงษ์ นาดี

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
29.
นางสาววรางค์ รามบุตร
นางสาววรางค์ รามบุตร
นางสาว วรางค์ รามบุตร

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
30.
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
นาย นฤเบศร์ กลัดภิบาล

155
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์
31.
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
32.
นายฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ
นายฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ
นาย ฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
33.
นางสาวประภัสสร กลีบประทุม
นางสาวประภัสสร กลีบประทุม
นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
34.
นายพีระพงษ์ จันทร์อ่อน
นายพีระพงษ์ จันทร์อ่อน
นาย พีระพงษ์ จันทร์อ่อน

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
35.
นางสาวศิริพร โสมคำภา
นางสาวศิริพร โสมคำภา
นางสาว ศิริพร โสมคำภา

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
36.
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
นางสาว จีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์
37.
นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
38.
นางสาวสโรชา เอี่ยมต่อ
นางสาวสโรชา เอี่ยมต่อ
นางสาว สโรชา เอี่ยมต่อ

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
39.
น.ส.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
น.ส.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
น.ส. พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
40.
นายจักรกฤษณ์ ศุกร์ดี
นายจักรกฤษณ์ ศุกร์ดี
นาย จักรกฤษณ์ ศุกร์ดี

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
41.
นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์
นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์
นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
42.
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาว ปรัชญาภรณ์ ตู้ที

155
เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานกีฬา
43.
นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน
นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน
นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
44.
นางสาวฐิติพร มั่นอ่วม
นางสาวฐิติพร มั่นอ่วม
นางสาว ฐิติพร มั่นอ่วม

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
45.
นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ
นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ
นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
46.
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาว ปรัชญาภรณ์ ตู้ที

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
47.
นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
48.
นายสหรัฐ บุญยืด
นายสหรัฐ บุญยืด
นาย สหรัฐ บุญยืด

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
49.
นางสาวธัญรดี บุญปัน
นางสาวธัญรดี บุญปัน
นางสาว ธัญรดี บุญปัน

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
50.
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์ ธนกิจ โคกทอง

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
51.
นายเมธชนัน เรืองจันทร์
นายเมธชนัน เรืองจันทร์
นาย เมธชนัน เรืองจันทร์

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
52.
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์ ศรวัส ศิริ

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
53.
นายธนาศักดิ์ วงค์ชมภู
นายธนาศักดิ์ วงค์ชมภู
นาย ธนาศักดิ์ วงค์ชมภู

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
54.
นางสาวเมศิยาห์ อ่อนตา
นางสาวเมศิยาห์ อ่อนตา
นางสาว เมศิยาห์ อ่อนตา

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
55.
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์ พิมพ์นารา บรรจง

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานกีฬา
56.
นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี
นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี
นาย ชัยวุฒิ ตุ่นภักดี

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
57.
นายคมกริช ทองทิน
นายคมกริช ทองทิน
นาย คมกริช ทองทิน

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
58.
นางสาวรุ่งนภา ฤทธิ์นาค
นางสาวรุ่งนภา ฤทธิ์นาค
นางสาว รุ่งนภา ฤทธิ์นาค

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
59.
นายวราพล ภูมิมาศ
นายวราพล ภูมิมาศ
นาย วราพล ภูมิมาศ

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
60.
นางสาวสุดาพร แทนสมบัติ
นางสาวสุดาพร แทนสมบัติ
นางสาว สุดาพร แทนสมบัติ

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
61.
อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์ สาวิตรี พรหมรักษา

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานกีฬา
62.
นางสาวนิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์
นางสาวนิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์
นางสาว นิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
63.
นางสาวพรรณราย สีเพ่ง
นางสาวพรรณราย สีเพ่ง
นางสาว พรรณราย สีเพ่ง

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
64.
นายธีรภัทร์ เสริมศรี
นายธีรภัทร์ เสริมศรี
นาย ธีรภัทร์ เสริมศรี

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
65.
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา
ดร. เอกวินิต พรหมรักษา

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
66.
นางสาววนิดา ประเสริฐกุล
นางสาววนิดา ประเสริฐกุล
นางสาว วนิดา ประเสริฐกุล

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
67.
ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
ผศ.ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ประสานงานกีฬา
68.
นางสาวอพัฒชรา เรืองวงษ์
นางสาวอพัฒชรา เรืองวงษ์
นางสาว อพัฒชรา เรืองวงษ์

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
69.
นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว
นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว
นางสาว เบญจมาศ ผิวขาว

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
70.
นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ
นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ
นาย ชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ประสานงานกีฬา
71.
นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
นางสาว กัญญารัตน์ คำมี

155
กองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการการจัดแข่งขัน
72.
นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว
นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว
นาย ออมทรัพย์ ประสาทแก้ว

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
73.
นายอภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกูล
นายอภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกูล
นาย อภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกูล

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
74.
นายณัฐวุฒิ นันต๊ะเเขม
นายณัฐวุฒิ นันต๊ะเเขม
นาย ณัฐวุฒิ นันต๊ะเเขม

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ประสานงานกีฬา
75.
นายณัฐกานต์ สอดศรี
นายณัฐกานต์ สอดศรี
นาย ณัฐกานต์ สอดศรี

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
76.
นางสาวสุนิสา มันดอน
นางสาวสุนิสา มันดอน
นางสาว สุนิสา มันดอน

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
77.
นายพินิต มณีเขียว
นายพินิต มณีเขียว
นาย พินิต มณีเขียว

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
78.
นายพงศ์ศิริ ขำมีชะนะ
นายพงศ์ศิริ ขำมีชะนะ
นาย พงศ์ศิริ ขำมีชะนะ

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
79.
นายอนุสิษฐ์ จันทร์เเดง
นายอนุสิษฐ์ จันทร์เเดง
นาย อนุสิษฐ์ จันทร์เเดง

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
80.
นายณัฐกานต์ บัวสด
นายณัฐกานต์ บัวสด
นาย ณัฐกานต์ บัวสด

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
81.
อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
อาจารย์ พบพร เอี่ยมใส

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
82.
นายไพรัตน์ ปาคา
นายไพรัตน์ ปาคา
นาย ไพรัตน์ ปาคา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ประสานงานกีฬา
83.
นายวัลย์ธรัตน์ จันทร์มี
นายวัลย์ธรัตน์ จันทร์มี
นาย วัลย์ธรัตน์ จันทร์มี

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
84.
นายกชกร เขียวอรุณ
นายกชกร เขียวอรุณ
นาย กชกร เขียวอรุณ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักประชาสัมพันธ์
85.
นายฐานันดร กล้ากสิการณ์
นายฐานันดร กล้ากสิการณ์
นาย ฐานันดร กล้ากสิการณ์

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
86.
นายนที ไชยสีติ๊บ
นายนที ไชยสีติ๊บ
นาย นที ไชยสีติ๊บ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
87.
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร. พธูรำไพ ประภัสสร

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
88.
นายวรพล พูลรักษ์
นายวรพล พูลรักษ์
นาย วรพล พูลรักษ์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
89.
นายธีรพงศ์ อินหล่ม
นายธีรพงศ์ อินหล่ม
นาย ธีรพงศ์ อินหล่ม

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
90.
นางสาวสุนันทา ดำสนิท
นางสาวสุนันทา ดำสนิท
นางสาว สุนันทา ดำสนิท

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
91.
นายสุรวุธ วงษ์งาม
นายสุรวุธ วงษ์งาม
นาย สุรวุธ วงษ์งาม

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
92.
นางสาวโสรยา เลิศจันทร์
นางสาวโสรยา เลิศจันทร์
นางสาว โสรยา เลิศจันทร์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
93.
นายธนากร กุลสรนันท์
นายธนากร กุลสรนันท์
นาย ธนากร กุลสรนันท์

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
94.
นางชนิกา ศรีวรรชนศิลป์
นางชนิกา ศรีวรรชนศิลป์
นาง ชนิกา ศรีวรรชนศิลป์

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
95.
นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย
นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย
นางสาว อรพรรณ ศรีวิลัย

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
96.
นางสาวจารี ชื่นชอบ
นางสาวจารี ชื่นชอบ
นางสาว จารี ชื่นชอบ

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
97.
นางสาวสุวภัทร เครืออยู่
นางสาวสุวภัทร เครืออยู่
นางสาว สุวภัทร เครืออยู่

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
98.
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมาสอน
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมาสอน
นางสาว ธฤษวรรณ ธรรมาสอน

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
99.
นายนพดล นาสืบ
นายนพดล นาสืบ
นาย นพดล นาสืบ

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
100.
นางจันทนา คุ้มกล่ำ
นางจันทนา คุ้มกล่ำ
นาง จันทนา คุ้มกล่ำ

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
101.
นายพันธกานต์ ฤมิตร
นายพันธกานต์ ฤมิตร
นาย พันธกานต์ ฤมิตร

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
102.
นายวันชัย บุรงค์
นายวันชัย บุรงค์
นาย วันชัย บุรงค์

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
103.
นายอำนาจ นวลเปียน
นายอำนาจ นวลเปียน
นาย อำนาจ นวลเปียน

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
104.
นางสาวณิชากร อุตะมะ
นางสาวณิชากร อุตะมะ
นางสาว ณิชากร อุตะมะ

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
105.
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
นาย จิรพงษ์ เทียนแขก

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
106.
นางสาวมัทนา รัตนวงศ์
นางสาวมัทนา รัตนวงศ์
นางสาว มัทนา รัตนวงศ์

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
107.
นางสาวอรทัย บุญเที่ยง
นางสาวอรทัย บุญเที่ยง
นางสาว อรทัย บุญเที่ยง

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
108.
นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม
นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม
นาย จิรพนธ์ ทองยิ้ม

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
109.
นายจักรพันธ์ จันทโสภา
นายจักรพันธ์ จันทโสภา
นาย จักรพันธ์ จันทโสภา

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
110.
นางสาวนรากุล หมื่นวัง
นางสาวนรากุล หมื่นวัง
นางสาว นรากุล หมื่นวัง

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
111.
นายภาคิณ มณีโชติ
นายภาคิณ มณีโชติ
นาย ภาคิณ มณีโชติ

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานกีฬา
112.
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร. ศุภโชคชัย นันทศรี

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานกีฬา
113.
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นาง ผ่องศรี พิกุลทอง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
114.
นางสาวฐิติรัตน์ มะเฮง
นางสาวฐิติรัตน์ มะเฮง
นางสาว ฐิติรัตน์ มะเฮง

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
115.
นางสาววนิดา แสนหล้า
นางสาววนิดา แสนหล้า
นางสาว วนิดา แสนหล้า

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
116.
นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร
นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร
นาย กันตพงศ์ พุ่มเพชร

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
117.
นางสาววลัยพรรณ สุขเกษม
นางสาววลัยพรรณ สุขเกษม
นางสาว วลัยพรรณ สุขเกษม

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
118.
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา

155
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานกีฬา
119.
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์ วนัสนันท์ นุชนารถ

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานกีฬา
120.
นางสาวพรรณพร เทวโลก
นางสาวพรรณพร เทวโลก
นางสาว พรรณพร เทวโลก

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
121.
นายศรัณย์ บุญอยู่
นายศรัณย์ บุญอยู่
นาย ศรัณย์ บุญอยู่

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
122.
นางสาวณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา
นางสาวณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา
นางสาว ณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
123.
นางสาวเกตุกมล ปิ่นมณี
นางสาวเกตุกมล ปิ่นมณี
นางสาว เกตุกมล ปิ่นมณี

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
124.
นายพัทธพล ศุภดิษฐ์
นายพัทธพล ศุภดิษฐ์
นาย พัทธพล ศุภดิษฐ์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
125.
นางสาวยุวดี มาสะอาด
นางสาวยุวดี มาสะอาด
นางสาว ยุวดี มาสะอาด

155
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
126.
นางสาวนางสาววารุณี ปามา
นางสาวนางสาววารุณี ปามา
นางสาว นางสาววารุณี ปามา

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
127.
นายจีรพัฒน์ โปรยเงิน
นายจีรพัฒน์ โปรยเงิน
นาย จีรพัฒน์ โปรยเงิน

155
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
128.
นางสาวเจนณภา อินเมฆ
นางสาวเจนณภา อินเมฆ
นางสาว เจนณภา อินเมฆ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
129.
นางสาววิมลลักษณ์ วิมล
นางสาววิมลลักษณ์ วิมล
นางสาว วิมลลักษณ์ วิมล

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
130.
นายธีรานนท์ วรชินา
นายธีรานนท์ วรชินา
นาย ธีรานนท์ วรชินา

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
131.
นางสาวนุสบา แซ่เฮ่อ
นางสาวนุสบา แซ่เฮ่อ
นางสาว นุสบา แซ่เฮ่อ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
132.
นางสาวเจนจิรา อินทร์ดิษฐ์
นางสาวเจนจิรา อินทร์ดิษฐ์
นางสาว เจนจิรา อินทร์ดิษฐ์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
133.
นายอภิชาติ สุระเดช
นายอภิชาติ สุระเดช
นาย อภิชาติ สุระเดช

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
134.
นายศุภศักดิ์ ตระการตระกูล
นายศุภศักดิ์ ตระการตระกูล
นาย ศุภศักดิ์ ตระการตระกูล

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
135.
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
136.
นางสาวเกศแก้ว อยู่กรัด
นางสาวเกศแก้ว อยู่กรัด
นางสาว เกศแก้ว อยู่กรัด

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
137.
นางสาวศิริพร เงินทอง
นางสาวศิริพร เงินทอง
นางสาว ศิริพร เงินทอง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
138.
นายสิริชัย หอมรื่น
นายสิริชัย หอมรื่น
นาย สิริชัย หอมรื่น

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
139.
นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี
นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี
นาย เพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
140.
นางสาวสินีนาฏ สงวนนาม
นางสาวสินีนาฏ สงวนนาม
นางสาว สินีนาฏ สงวนนาม

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
141.
นางสาวพัตรา คำสีหา
นางสาวพัตรา คำสีหา
นางสาว พัตรา คำสีหา

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
142.
นางสาวศิริขวัญ งามเจริญ
นางสาวศิริขวัญ งามเจริญ
นางสาว ศิริขวัญ งามเจริญ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
143.
นางสาววรรณวิศา บัวเภา
นางสาววรรณวิศา บัวเภา
นางสาว วรรณวิศา บัวเภา

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
144.
นางสาวฐิติอาภา มุ้ยแก้ว
นางสาวฐิติอาภา มุ้ยแก้ว
นางสาว ฐิติอาภา มุ้ยแก้ว

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
145.
นางสาวปวีณา แจ่มหม้อ
นางสาวปวีณา แจ่มหม้อ
นางสาว ปวีณา แจ่มหม้อ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
146.
นางสาวทิพย์นรสีห์ ทองอุบล
นางสาวทิพย์นรสีห์ ทองอุบล
นางสาว ทิพย์นรสีห์ ทองอุบล

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
147.
นางสาวนงลักษณ์ พิมพา
นางสาวนงลักษณ์ พิมพา
นางสาว นงลักษณ์ พิมพา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
148.
นางสาวชนิตา หวานชิต
นางสาวชนิตา หวานชิต
นางสาว ชนิตา หวานชิต

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
149.
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ดร. รัษฎากร วินิจกุล

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
150.
นางสาวชุติมา สังวรินทะ
นางสาวชุติมา สังวรินทะ
นางสาว ชุติมา สังวรินทะ

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
151.
นางสาวสุธิษา จันทับ
นางสาวสุธิษา จันทับ
นางสาว สุธิษา จันทับ

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
152.
อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์ สุทธีรา คำบุญเรือง

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
153.
นางสาวปาริชาติ คำนินทร์
นางสาวปาริชาติ คำนินทร์
นางสาว ปาริชาติ คำนินทร์

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
154.
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ
อาจารย์ สุวภัทร หนุ่มคำ

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
155.
นายกฤษณะ พนมวาส
นายกฤษณะ พนมวาส
นาย กฤษณะ พนมวาส

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
156.
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์ อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
157.
นางสาวสุภัสสรา อ้นเกษ
นางสาวสุภัสสรา อ้นเกษ
นางสาว สุภัสสรา อ้นเกษ

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
158.
อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่
อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่
อาจารย์ ณัฐพล บ้านไร่

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริการต้อนรับ
159.
นายบุรินทร์ จันทร์เม้า
นายบุรินทร์ จันทร์เม้า
นาย บุรินทร์ จันทร์เม้า

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
160.
นางสาวเบญญารัตน์ ด้วงแหวะ
นางสาวเบญญารัตน์ ด้วงแหวะ
นางสาว เบญญารัตน์ ด้วงแหวะ

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
161.
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ศรีรจนา
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา
นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
162.
นายธงชัย คงอรุณ
นายธงชัย คงอรุณ
นาย ธงชัย คงอรุณ

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
163.
นางสาวโอกามา จ่าแกะ
นางสาวโอกามา จ่าแกะ
นางสาว โอกามา จ่าแกะ

155
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
164.
นางสาวจิราภรณ์ ปานเนียม
นางสาวจิราภรณ์ ปานเนียม
นางสาว จิราภรณ์ ปานเนียม

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
165.
นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ

155
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
166.
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง
นาย ณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
167.
นางธวชินี ลาลิน
นางธวชินี ลาลิน
นาง ธวชินี ลาลิน

155
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
168.
นางสาววรรณศิริ บดีรัฐ
นางสาววรรณศิริ บดีรัฐ
นางสาว วรรณศิริ บดีรัฐ

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
169.
นางสาวธิติมา ทับทิม
นางสาวธิติมา ทับทิม
นางสาว ธิติมา ทับทิม

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
170.
นางสาวอภิพิชญา บุตรโท
นางสาวอภิพิชญา บุตรโท
นางสาว อภิพิชญา บุตรโท

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
171.
นางสาวปัทมชาติ สีหา
นางสาวปัทมชาติ สีหา
นางสาว ปัทมชาติ สีหา

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
172.
นางสาวกรองกาญจน์ วรเลิศ
นางสาวกรองกาญจน์ วรเลิศ
นางสาว กรองกาญจน์ วรเลิศ

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
173.
นายสุริยา คชฤทธิ์
นายสุริยา คชฤทธิ์
นาย สุริยา คชฤทธิ์

155
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่ายและการสื่อสาร
174.
นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์
นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์
นางสาว ธนธิดา ผูกโพธิ์

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
175.
นายมนตรี กาไสย
นายมนตรี กาไสย
นาย มนตรี กาไสย

155
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่ายและการสื่อสาร
176.
นายพงศธร พันธุ์ไม้สี
นายพงศธร พันธุ์ไม้สี
นาย พงศธร พันธุ์ไม้สี

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
177.
นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นาย ปฐมพงษ์ สุดเขียว

155
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่ายและการสื่อสาร
178.
นางสาววราพร รังปัญญา
นางสาววราพร รังปัญญา
นางสาว วราพร รังปัญญา

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
179.
นางสาวน้ำฝน วินัยธรรม
นางสาวน้ำฝน วินัยธรรม
นางสาว น้ำฝน วินัยธรรม

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
180.
นายกนกศักดิ์ กองแก้ว
นายกนกศักดิ์ กองแก้ว
นาย กนกศักดิ์ กองแก้ว

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
181.
รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รศ. อุมาพร ฉัตรวิโรจน์

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
182.
อาจารย์พิมลพรรณ ดีเมฆ
อาจารย์พิมลพรรณ ดีเมฆ
อาจารย์ พิมลพรรณ ดีเมฆ

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
183.
อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์ ราตรี โพธิ์ระวัช

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
184.
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์ จิรพงศ์ ยืนยง

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
185.
อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ สุธาสินี ขุนทองนุ่ม

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
186.
นายประทีป เพ็ญแจ้ง
นายประทีป เพ็ญแจ้ง
นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักประชาสัมพันธ์
187.
นายณะราทิ น้อยม่วง
นายณะราทิ น้อยม่วง
นาย ณะราทิ น้อยม่วง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
188.
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ดร. ขวัญชัย ขัวนา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
189.
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นาย กิตติศักดิ์ นิ่มลพ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
190.
นางสาวโสรยา วรนุช
นางสาวโสรยา วรนุช
นางสาว โสรยา วรนุช

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
191.
นายกิตติกร กล้าแข็ง
นายกิตติกร กล้าแข็ง
นาย กิตติกร กล้าแข็ง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
192.
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นาย อนุวัฒน์ แนไพร

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
193.
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
นางสาว นารีรัตน์ กนกสิงห์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
194.
นายวุฒิชัย อาจกล้า
นายวุฒิชัย อาจกล้า
นาย วุฒิชัย อาจกล้า

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
195.
นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
นาย ทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
196.
นางสาวณัฏฐณิชา ปานเงิน
นางสาวณัฏฐณิชา ปานเงิน
นางสาว ณัฏฐณิชา ปานเงิน

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
197.
นายศุภกร สุรินรัตน์
นายศุภกร สุรินรัตน์
นาย ศุภกร สุรินรัตน์

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
198.
นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์
นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์
นาย ภูวเดช อาภาภิวัฒน์

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
199.
นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม
นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม
นาย นันท์ธณปกรณ์ แสงสม

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
200.
นางสาวธิดา อาจองค์
นางสาวธิดา อาจองค์
นางสาว ธิดา อาจองค์

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
201.
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นาย ศาสตราวุธ กิมิพันธ์

155
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
202.
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
อาจารย์ ตรรกพร สุขเกษม

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
203.
ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์
ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์
ดร. ไพศาล นาสุริวงศ์

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
204.
นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล
นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล
นางสาว สุภาวรรณ วิสาพล

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
205.
นายวรพล มั่งมูล
นายวรพล มั่งมูล
นาย วรพล มั่งมูล

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
206.
นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์
นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์
นางสาว นภาภรณ์ อัจฉฤกษ์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
207.
นายบุญทัน สมณะ
นายบุญทัน สมณะ
นาย บุญทัน สมณะ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
208.
นายณัฐวุฒิ อยู่เย็น
นายณัฐวุฒิ อยู่เย็น
นาย ณัฐวุฒิ อยู่เย็น

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นักประชาสัมพันธ์
209.
นายศุภชัย พันธ์นา
นายศุภชัย พันธ์นา
นาย ศุภชัย พันธ์นา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักประชาสัมพันธ์
210.
นางสาวสุชาดา มารศรี
นางสาวสุชาดา มารศรี
นางสาว สุชาดา มารศรี

155
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
211.
นายเรืองฤทธิ์ ครุธรอด
นายเรืองฤทธิ์ ครุธรอด
นาย เรืองฤทธิ์ ครุธรอด

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประสานงานกีฬา
212.
ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผศ. เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
213.
ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ขอมน้อย
ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ขอมน้อย
ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัทร ขอมน้อย

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ประสานงานกีฬา
214.
นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
นางสาว อภิญญา แซ่ยั้ง

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
215.
นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
นางสาว สุวลัย อินทรรัตน์

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
216.
อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี
อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี
อาจารย์ สายสุนีย์ ผาสุขคีรี

155
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
217.
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาว เกศกนก ไทยแท้

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
218.
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางสาว ธนิสรณ์ สุขพร้อม

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
219.
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นาย วิเชษฐ เครือวัลย์

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
220.
นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
นาย อัจฉริยะ งามงอนคีรี

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
221.
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาว นุจรีย์ สรรคพงษ์

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
222.
นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
นางสาว ปราณี แผนดี

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
223.
นายรัชชกัญจน์ บุญถนอม
นายรัชชกัญจน์ บุญถนอม
นาย รัชชกัญจน์ บุญถนอม

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
224.
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางสาว บวรลักษณ์ แสงกล้า

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
225.
นายกิตติ นุชเทียน
นายกิตติ นุชเทียน
นาย กิตติ นุชเทียน

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
226.
อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก
อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก
อาจารย์ เอกวุฒิ โลหะการก

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ประสานงานกีฬา
227.
นายมนตรี ประชุม
นายมนตรี ประชุม
นาย มนตรี ประชุม

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
228.
ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์

155
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
229.
นายจตุรงค์ สีม่วง
นายจตุรงค์ สีม่วง
นาย จตุรงค์ สีม่วง

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
230.
นางสาวชลธิชา ดัชถุยาวัตร
นางสาวชลธิชา ดัชถุยาวัตร
นางสาว ชลธิชา ดัชถุยาวัตร

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
231.
นายสุทธีรักษ์ ขำทอง
นายสุทธีรักษ์ ขำทอง
นาย สุทธีรักษ์ ขำทอง

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
232.
นางสาวอมรรัตน์ ทองพิจิตร
นางสาวอมรรัตน์ ทองพิจิตร
นางสาว อมรรัตน์ ทองพิจิตร

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
233.
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นาง สุวิมล ภิญโญวัย

155
สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงานกีฬา
234.
นางสาววันดี ราชทรัพย์
นางสาววันดี ราชทรัพย์
นางสาว วันดี ราชทรัพย์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
235.
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ
นางสาว พนิดา อินทร์ลับ

155
สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงานกีฬา
236.
นางสาวพรพิมล ช้างเนียม
นางสาวพรพิมล ช้างเนียม
นางสาว พรพิมล ช้างเนียม

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
237.
นายสุวิทย์ เหล่าสี
นายสุวิทย์ เหล่าสี
นาย สุวิทย์ เหล่าสี

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
238.
นางสาวณัฐริกา หอมรื่น
นางสาวณัฐริกา หอมรื่น
นางสาว ณัฐริกา หอมรื่น

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
239.
นายสุพรรณ แจงทอง
นายสุพรรณ แจงทอง
นาย สุพรรณ แจงทอง

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
240.
นางสาวนิภาพร จันทร์มาก
นางสาวนิภาพร จันทร์มาก
นางสาว นิภาพร จันทร์มาก

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
241.
นายสันติพงษ์ พุ่มคำ
นายสันติพงษ์ พุ่มคำ
นาย สันติพงษ์ พุ่มคำ

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
242.
นางสาวนวลจันทร์ กวินวาณิช
นางสาวนวลจันทร์ กวินวาณิช
นางสาว นวลจันทร์ กวินวาณิช

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
243.
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นางสาว ยอดสร้อย ภู่สงค์

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
244.
นางสาวรัฐฐา ระมั่ง
นางสาวรัฐฐา ระมั่ง
นางสาว รัฐฐา ระมั่ง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
245.
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นาง รัชนีวรรณ หลิมมงคล

155
สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
246.
นางสาวนฤมล ใจดี
นางสาวนฤมล ใจดี
นางสาว นฤมล ใจดี

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
247.
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นาง คณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา

155
สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
248.
นางสาวอารีญา คำไทย
นางสาวอารีญา คำไทย
นางสาว อารีญา คำไทย

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
249.
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นาย ศราวุธ อั๋นดอนกลอย

155
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
250.
นางสาวสินี หอมรื่น
นางสาวสินี หอมรื่น
นางสาว สินี หอมรื่น

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
251.
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นาง ชมภัค จารุฑีฆัมพร

155
สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงานกีฬา
252.
นางสาวพนิดา ใจแก้วทิ
นางสาวพนิดา ใจแก้วทิ
นางสาว พนิดา ใจแก้วทิ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
253.
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นางสาว กชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
254.
นางสาวฌัชชา เขตกัน
นางสาวฌัชชา เขตกัน
นางสาว ฌัชชา เขตกัน

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
255.
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
นางสาว รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
256.
นายสุทิวัส ฟื้นตน
นายสุทิวัส ฟื้นตน
นาย สุทิวัส ฟื้นตน

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
257.
นางมาลัย กลิ่นศรีสุข
นางมาลัย กลิ่นศรีสุข
นาง มาลัย กลิ่นศรีสุข

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
258.
นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี
นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี
นางสาว ชญานันท์ กาฬภักดี

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
259.
นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช
นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช
นาย ชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
260.
นางสาวพรทิพย์ จันทร์นา
นางสาวพรทิพย์ จันทร์นา
นางสาว พรทิพย์ จันทร์นา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
261.
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ
นาย ณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
262.
นางสาวละออทิพย์ ธรรมมะ
นางสาวละออทิพย์ ธรรมมะ
นางสาว ละออทิพย์ ธรรมมะ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
263.
นายทศพร ศีลอวยพร
นายทศพร ศีลอวยพร
นาย ทศพร ศีลอวยพร

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
264.
นางสาวสิริกานดา ทองปาง
นางสาวสิริกานดา ทองปาง
นางสาว สิริกานดา ทองปาง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
265.
นายวทัญญู สังข์คำ
นายวทัญญู สังข์คำ
นาย วทัญญู สังข์คำ

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
266.
นางสาวปาลิตา ปัญญาเสน
นางสาวปาลิตา ปัญญาเสน
นางสาว ปาลิตา ปัญญาเสน

155
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
267.
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นาย เพ่ง วศินวงศ์สว่าง

155
งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
268.
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาว อรวรรณ บุญบำรุง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
269.
นายนที อ่อมสมสวย
นายนที อ่อมสมสวย
นาย นที อ่อมสมสวย

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
270.
นางสาวน้ำเพชร ประพฤติถ้อย
นางสาวน้ำเพชร ประพฤติถ้อย
นางสาว น้ำเพชร ประพฤติถ้อย

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
271.
นายธนโชติ คุ้มชนะ
นายธนโชติ คุ้มชนะ
นาย ธนโชติ คุ้มชนะ

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
272.
นางสาวสุณัฐชา ผ่องฉวี
นางสาวสุณัฐชา ผ่องฉวี
นางสาว สุณัฐชา ผ่องฉวี

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
273.
นายสมยศ คงสุข
นายสมยศ คงสุข
นาย สมยศ คงสุข

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
274.
นางสาวสุภาพร สีออน
นางสาวสุภาพร สีออน
นางสาว สุภาพร สีออน

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
275.
นายชัชพงษ์ ธวนธง
นายชัชพงษ์ ธวนธง
นาย ชัชพงษ์ ธวนธง

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
276.
นางสาวเดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ
นางสาวเดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ
นางสาว เดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
277.
นายณัฐวิภา สระทองแพ
นายณัฐวิภา สระทองแพ
นาย ณัฐวิภา สระทองแพ

155
กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
278.
นางสาววาสนา คีรีศรีจรัส
นางสาววาสนา คีรีศรีจรัส
นางสาว วาสนา คีรีศรีจรัส

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
279.
นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ
นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ
นาย อริชัยกุล ขุนสุริยะ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
280.
นางสาวณัฐวดี จันทร์แดง
นางสาวณัฐวดี จันทร์แดง
นางสาว ณัฐวดี จันทร์แดง

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
281.
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาว อรวรรณ บุญบำรุง

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
282.
ผศ.อมรา ศรีแก้ว
ผศ.อมรา ศรีแก้ว
ผศ. อมรา ศรีแก้ว

155
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
283.
นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์
นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์
นาย ญาณุวัฒน์ เอมสรรค์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
284.
นายวรรณชัย จันทวงค์
นายวรรณชัย จันทวงค์
นาย วรรณชัย จันทวงค์

155
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา