กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

จำนวน 284/285 คน ลงทะเบียน 
 
  

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
นายพินิต มณีเขียว
นายพินิต มณีเขียว
นาย พินิต มณีเขียว

IDCARD

8,005
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
2.
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางสาว วรรณภา รอดจันทร์

IDCARD

4,520
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
3.
นางสาวปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
นางสาว ปราณี แผนดี

IDCARD

2,509
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
4.
นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ
นาย ทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ

IDCARD

2,150
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5.
นางสาวณัฏฐณิชา ปานเงิน
นางสาวณัฏฐณิชา ปานเงิน
นางสาว ณัฏฐณิชา ปานเงิน

IDCARD

2,000
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
6.
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ดร. ขวัญชัย ขัวนา

IDCARD

699
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7.
นางสาวนิภาพร จันทร์มาก
นางสาวนิภาพร จันทร์มาก
นางสาว นิภาพร จันทร์มาก

IDCARD

643
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
8.
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นาย สมศักดิ์ พูนใจสม

IDCARD

436
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
9.
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
นาย กิตติศักดิ์ นิ่มลพ

IDCARD

401
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10.
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ
นาย ณัฐพล วรรณ์สุทธะ

IDCARD

400
คณะวิทยาการจัดการ นักประชาสัมพันธ์
11.
นายอำนาจ นวลเปียน
นายอำนาจ นวลเปียน
นาย อำนาจ นวลเปียน

IDCARD

376
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
12.
นายณัฐกานต์ สอดศรี
นายณัฐกานต์ สอดศรี
นาย ณัฐกานต์ สอดศรี

IDCARD

374
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
13.
นางสาวพรรณพร เทวโลก
นางสาวพรรณพร เทวโลก
นางสาว พรรณพร เทวโลก

IDCARD

370
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
14.
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นายอนุวัฒน์ แนไพร
นาย อนุวัฒน์ แนไพร

IDCARD

218
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15.
นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม
นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม
นาย นันท์ธณปกรณ์ แสงสม

IDCARD

140
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
16.
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
นาย นฤเบศร์ กลัดภิบาล

IDCARD

138
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์
17.
ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
ผศ.ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์

IDCARD

137
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ประสานงานกีฬา
18.
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
นาย อิสราวัชร เฟื่องอิ่ม

IDCARD

101
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
19.
นางสาววิมลลักษณ์ วิมล
นางสาววิมลลักษณ์ วิมล
นางสาว วิมลลักษณ์ วิมล

IDCARD

100
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
20.
นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน
นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน
นางสาว วรรณพรรณ รักษ์ชน

IDCARD

89
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
21.
นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร
นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร
นาย กันตพงศ์ พุ่มเพชร

IDCARD

80
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
22.
นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์
นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์
นาย ภูวเดช อาภาภิวัฒน์

IDCARD

80
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
23.
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์
นาย วุฒิชัย ตรุษลักษณ์

IDCARD

79
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
24.
นายธาดา พรมทับ
นายธาดา พรมทับ
นาย ธาดา พรมทับ

IDCARD

77
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักประชาสัมพันธ์
25.
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
นางสาว สุพัชรี ท้ายนาวา

IDCARD

73
คณะวิทยาการจัดการ นักประชาสัมพันธ์
26.
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์ ธนกิจ โคกทอง

IDCARD

73
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
27.
นางสาวเมศิยาห์ อ่อนตา
นางสาวเมศิยาห์ อ่อนตา
นางสาว เมศิยาห์ อ่อนตา

IDCARD

72
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
28.
อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
อาจารย์ พบพร เอี่ยมใส

IDCARD

72
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
29.
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
นาย จิรพงษ์ เทียนแขก

IDCARD

72
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
30.
นายเมตตรัย ตะติยะ
นายเมตตรัย ตะติยะ
นาย เมตตรัย ตะติยะ

IDCARD

71
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
31.
นางสาวสุนิสา มันดอน
นางสาวสุนิสา มันดอน
นางสาว สุนิสา มันดอน

IDCARD

71
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
32.
นายฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ
นายฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ
นาย ฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ำ

IDCARD

70
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
33.
นางสาววรรณวิศา บัวเภา
นางสาววรรณวิศา บัวเภา
นางสาว วรรณวิศา บัวเภา

IDCARD

66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
34.
นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นาย ปฐมพงษ์ สุดเขียว

IDCARD

62
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่ายและการสื่อสาร
35.
นายศุภกร สุรินรัตน์
นายศุภกร สุรินรัตน์
นาย ศุภกร สุรินรัตน์

IDCARD

41
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
36.
นายภูธร ใหม่แก้ว
นายภูธร ใหม่แก้ว
นาย ภูธร ใหม่แก้ว

IDCARD

37
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
37.
นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว
นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว
นาย ออมทรัพย์ ประสาทแก้ว

IDCARD

36
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
38.
นางสาวมัทนา รัตนวงศ์
นางสาวมัทนา รัตนวงศ์
นางสาว มัทนา รัตนวงศ์

IDCARD

36
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
39.
นายสุทธิพงษ์  นาดี
นายสุทธิพงษ์ นาดี
นาย สุทธิพงษ์ นาดี

IDCARD

35
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
40.
นายพีระพงษ์ จันทร์อ่อน
นายพีระพงษ์ จันทร์อ่อน
นาย พีระพงษ์ จันทร์อ่อน

IDCARD

35
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
41.
นายอนุสิษฐ์ จันทร์เเดง
นายอนุสิษฐ์ จันทร์เเดง
นาย อนุสิษฐ์ จันทร์เเดง

IDCARD

35
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
42.
นายณัฐกานต์ บัวสด
นายณัฐกานต์ บัวสด
นาย ณัฐกานต์ บัวสด

IDCARD

35
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
43.
นายธีรพงศ์ อินหล่ม
นายธีรพงศ์ อินหล่ม
นาย ธีรพงศ์ อินหล่ม

IDCARD

34
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
44.
นายสุรวุธ วงษ์งาม
นายสุรวุธ วงษ์งาม
นาย สุรวุธ วงษ์งาม

IDCARD

34
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
45.
นายธนากร กุลสรนันท์
นายธนากร กุลสรนันท์
นาย ธนากร กุลสรนันท์

IDCARD

34
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
46.
นางสาวสุวภัทร เครืออยู่
นางสาวสุวภัทร เครืออยู่
นางสาว สุวภัทร เครืออยู่

IDCARD

34
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
47.
นายนพดล นาสืบ
นายนพดล นาสืบ
นาย นพดล นาสืบ

IDCARD

34
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
48.
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว
นางสาว จีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว

IDCARD

32
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์
49.
นายจักรพันธ์ จันทโสภา
นายจักรพันธ์ จันทโสภา
นาย จักรพันธ์ จันทโสภา

IDCARD

32
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
50.
นายประทีป เพ็ญแจ้ง
นายประทีป เพ็ญแจ้ง
นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง

IDCARD

32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักประชาสัมพันธ์
51.
นายวันชัย บุรงค์
นายวันชัย บุรงค์
นาย วันชัย บุรงค์

IDCARD

30
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
52.
นางสาวณิชากร อุตะมะ
นางสาวณิชากร อุตะมะ
นางสาว ณิชากร อุตะมะ

IDCARD

30
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
53.
นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม
นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม
นาย จิรพนธ์ ทองยิ้ม

IDCARD

30
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
54.
นางสาวนรากุล หมื่นวัง
นางสาวนรากุล หมื่นวัง
นางสาว นรากุล หมื่นวัง

IDCARD

30
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
55.
นางสาวฐิติรัตน์ มะเฮง
นางสาวฐิติรัตน์ มะเฮง
นางสาว ฐิติรัตน์ มะเฮง

IDCARD

30
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
56.
นางสาววนิดา แสนหล้า
นางสาววนิดา แสนหล้า
นางสาว วนิดา แสนหล้า

IDCARD

30
คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
57.
อาจารย์พิมลพรรณ ดีเมฆ
อาจารย์พิมลพรรณ ดีเมฆ
อาจารย์ พิมลพรรณ ดีเมฆ

IDCARD

27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
58.
นางสาวพรพิมล ช้างเนียม
นางสาวพรพิมล ช้างเนียม
นางสาว พรพิมล ช้างเนียม

IDCARD

26
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
59.
นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
นาย อัจฉริยะ งามงอนคีรี

IDCARD

24
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
60.
นายณัฐวุฒิ อยู่เย็น
นายณัฐวุฒิ อยู่เย็น
นาย ณัฐวุฒิ อยู่เย็น

IDCARD

14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นักประชาสัมพันธ์
61.
ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ดร. ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

IDCARD

13
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
62.
นางสาวชลธิชา ดัชถุยาวัตร
นางสาวชลธิชา ดัชถุยาวัตร
นางสาว ชลธิชา ดัชถุยาวัตร

IDCARD

10
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
63.
นางสาวอมรรัตน์ ทองพิจิตร
นางสาวอมรรัตน์ ทองพิจิตร
นางสาว อมรรัตน์ ทองพิจิตร

IDCARD

8
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
64.
นายฐานันดร กล้ากสิการณ์
นายฐานันดร กล้ากสิการณ์
นาย ฐานันดร กล้ากสิการณ์

IDCARD

7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักประชาสัมพันธ์
65.
นางสาวจารี ชื่นชอบ
นางสาวจารี ชื่นชอบ
นางสาว จารี ชื่นชอบ

IDCARD

3
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
66.
นายคมกริช ทองทิน
นายคมกริช ทองทิน
นาย คมกริช ทองทิน

IDCARD

2
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
67.
นางสาววนิดา ประเสริฐกุล
นางสาววนิดา ประเสริฐกุล
นางสาว วนิดา ประเสริฐกุล

IDCARD

2
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
68.
นางสาววราพร รังปัญญา
นางสาววราพร รังปัญญา
นางสาว วราพร รังปัญญา

IDCARD

2
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
69.
นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
นางสาว อภิญญา แซ่ยั้ง

IDCARD

2
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
70.
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาว เกศกนก ไทยแท้

IDCARD

2
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
71.
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางสาว ธนิสรณ์ สุขพร้อม

IDCARD

2
งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
72.
นางสาวณัฐวดี จันทร์แดง
นางสาวณัฐวดี จันทร์แดง
นางสาว ณัฐวดี จันทร์แดง

IDCARD

2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
73.
นางสาวอภิญญา ทากาวีแก้ว
นางสาวอภิญญา ทากาวีแก้ว
นางสาว อภิญญา ทากาวีแก้ว

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
74.
นางสาวปัชมาภรณ์ ถมยา
นางสาวปัชมาภรณ์ ถมยา
นางสาว ปัชมาภรณ์ ถมยา

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
75.
นางสาวธนภรณ์ จุมภู่
นางสาวธนภรณ์ จุมภู่
นางสาว ธนภรณ์ จุมภู่

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
76.
นางสาวจิรัสยา พะสุรัมย์
นางสาวจิรัสยา พะสุรัมย์
นางสาว จิรัสยา พะสุรัมย์

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
77.
นางสาวสวิตตา จินคำ
นางสาวสวิตตา จินคำ
นางสาว สวิตตา จินคำ

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
78.
นางสาวโอรี แสนดี
นางสาวโอรี แสนดี
นางสาว โอรี แสนดี

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
79.
นายชูเกียรติ เนื้อไม้
นายชูเกียรติ เนื้อไม้
นาย ชูเกียรติ เนื้อไม้

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
80.
นางสาวชลธิชา แสงงาม
นางสาวชลธิชา แสงงาม
นางสาว ชลธิชา แสงงาม

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
81.
นางสาววรางค์ รามบุตร
นางสาววรางค์ รามบุตร
นางสาว วรางค์ รามบุตร

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
82.
นางสาวศิริพร โสมคำภา
นางสาวศิริพร โสมคำภา
นางสาว ศิริพร โสมคำภา

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
83.
นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
นางสาว ยุชิตา กันหามิ่ง

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
84.
น.ส.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
น.ส.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
น.ส. พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
85.
นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์
นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์
นาย ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
86.
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาว ปรัชญาภรณ์ ตู้ที

IDCARD

1
เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานกีฬา
87.
นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ
นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ
นาง พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
88.
นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
นางสาว กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
89.
นางสาวธัญรดี บุญปัน
นางสาวธัญรดี บุญปัน
นางสาว ธัญรดี บุญปัน

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
90.
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์ พิมพ์นารา บรรจง

IDCARD

1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานกีฬา
91.
นางสาวพรรณราย สีเพ่ง
นางสาวพรรณราย สีเพ่ง
นางสาว พรรณราย สีเพ่ง

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
92.
นายไพรัตน์ ปาคา
นายไพรัตน์ ปาคา
นาย ไพรัตน์ ปาคา

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ประสานงานกีฬา
93.
นายกชกร เขียวอรุณ
นายกชกร เขียวอรุณ
นาย กชกร เขียวอรุณ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักประชาสัมพันธ์
94.
นายนที ไชยสีติ๊บ
นายนที ไชยสีติ๊บ
นาย นที ไชยสีติ๊บ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
95.
นายวรพล พูลรักษ์
นายวรพล พูลรักษ์
นาย วรพล พูลรักษ์

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
96.
นางสาวสุนันทา ดำสนิท
นางสาวสุนันทา ดำสนิท
นางสาว สุนันทา ดำสนิท

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
97.
นางสาวโสรยา เลิศจันทร์
นางสาวโสรยา เลิศจันทร์
นางสาว โสรยา เลิศจันทร์

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมเวชศาสตร์ฯ มรอ.
98.
นางชนิกา ศรีวรรชนศิลป์
นางชนิกา ศรีวรรชนศิลป์
นาง ชนิกา ศรีวรรชนศิลป์

IDCARD

1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
99.
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมาสอน
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมาสอน
นางสาว ธฤษวรรณ ธรรมาสอน

IDCARD

1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
100.
นางจันทนา คุ้มกล่ำ
นางจันทนา คุ้มกล่ำ
นาง จันทนา คุ้มกล่ำ

IDCARD

1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
101.
นางสาววลัยพรรณ สุขเกษม
นางสาววลัยพรรณ สุขเกษม
นางสาว วลัยพรรณ สุขเกษม

IDCARD

1
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
102.
นางสาวเกตุกมล ปิ่นมณี
นางสาวเกตุกมล ปิ่นมณี
นางสาว เกตุกมล ปิ่นมณี

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
103.
นางสาวเจนณภา อินเมฆ
นางสาวเจนณภา อินเมฆ
นางสาว เจนณภา อินเมฆ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
104.
นางสาวนุสบา แซ่เฮ่อ
นางสาวนุสบา แซ่เฮ่อ
นางสาว นุสบา แซ่เฮ่อ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
105.
นางสาวเจนจิรา อินทร์ดิษฐ์
นางสาวเจนจิรา อินทร์ดิษฐ์
นางสาว เจนจิรา อินทร์ดิษฐ์

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
106.
นางสาวศิริพร เงินทอง
นางสาวศิริพร เงินทอง
นางสาว ศิริพร เงินทอง

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
107.
นางสาวสินีนาฏ สงวนนาม
นางสาวสินีนาฏ สงวนนาม
นางสาว สินีนาฏ สงวนนาม

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
108.
นางสาวพัตรา คำสีหา
นางสาวพัตรา คำสีหา
นางสาว พัตรา คำสีหา

IDCARD

1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
109.
นางสาวฐิติอาภา มุ้ยแก้ว
นางสาวฐิติอาภา มุ้ยแก้ว
นางสาว ฐิติอาภา มุ้ยแก้ว

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
110.
นางสาวทิพย์นรสีห์ ทองอุบล
นางสาวทิพย์นรสีห์ ทองอุบล
นางสาว ทิพย์นรสีห์ ทองอุบล

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
111.
นางสาวนงลักษณ์ พิมพา
นางสาวนงลักษณ์ พิมพา
นางสาว นงลักษณ์ พิมพา

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
112.
นางสาวชนิตา หวานชิต
นางสาวชนิตา หวานชิต
นางสาว ชนิตา หวานชิต

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
113.
อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง
อาจารย์ สุทธีรา คำบุญเรือง

IDCARD

1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
114.
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคำ
อาจารย์ สุวภัทร หนุ่มคำ

IDCARD

1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
115.
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อาจารย์ อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม

IDCARD

1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
116.
อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่
อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่
อาจารย์ ณัฐพล บ้านไร่

IDCARD

1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริการต้อนรับ
117.
นายกนกศักดิ์ กองแก้ว
นายกนกศักดิ์ กองแก้ว
นาย กนกศักดิ์ กองแก้ว

IDCARD

1
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
118.
รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
รศ. อุมาพร ฉัตรวิโรจน์

IDCARD

1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
119.
อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์ ราตรี โพธิ์ระวัช

IDCARD

1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
120.
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์ จิรพงศ์ ยืนยง

IDCARD

1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
121.
นางสาวธิดา อาจองค์
นางสาวธิดา อาจองค์
นางสาว ธิดา อาจองค์

IDCARD

1
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
122.
อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก
อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก
อาจารย์ เอกวุฒิ โลหะการก

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ประสานงานกีฬา
123.
นางสาวณัฐริกา หอมรื่น
นางสาวณัฐริกา หอมรื่น
นางสาว ณัฐริกา หอมรื่น

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
124.
นางสาวนวลจันทร์ กวินวาณิช
นางสาวนวลจันทร์ กวินวาณิช
นางสาว นวลจันทร์ กวินวาณิช

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
125.
นางสาวรัฐฐา ระมั่ง
นางสาวรัฐฐา ระมั่ง
นางสาว รัฐฐา ระมั่ง

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
126.
นางสาวนฤมล ใจดี
นางสาวนฤมล ใจดี
นางสาว นฤมล ใจดี

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
127.
นางสาวพนิดา ใจแก้วทิ
นางสาวพนิดา ใจแก้วทิ
นางสาว พนิดา ใจแก้วทิ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
128.
นางสาวฌัชชา เขตกัน
นางสาวฌัชชา เขตกัน
นางสาว ฌัชชา เขตกัน

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
129.
นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี
นางสาวชญานันท์ กาฬภักดี
นางสาว ชญานันท์ กาฬภักดี

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
130.
นางสาวพรทิพย์ จันทร์นา
นางสาวพรทิพย์ จันทร์นา
นางสาว พรทิพย์ จันทร์นา

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
131.
นางสาวละออทิพย์ ธรรมมะ
นางสาวละออทิพย์ ธรรมมะ
นางสาว ละออทิพย์ ธรรมมะ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
132.
นางสาวปาลิตา ปัญญาเสน
นางสาวปาลิตา ปัญญาเสน
นางสาว ปาลิตา ปัญญาเสน

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
133.
นางสาวน้ำเพชร ประพฤติถ้อย
นางสาวน้ำเพชร ประพฤติถ้อย
นางสาว น้ำเพชร ประพฤติถ้อย

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
134.
นางสาวสุภาพร สีออน
นางสาวสุภาพร สีออน
นางสาว สุภาพร สีออน

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
135.
นางสาวเดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ
นางสาวเดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ
นางสาว เดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
136.
นางสาววาสนา คีรีศรีจรัส
นางสาววาสนา คีรีศรีจรัส
นางสาว วาสนา คีรีศรีจรัส

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
137.
นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ
นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ
นาย อริชัยกุล ขุนสุริยะ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
138.
นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์
นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์
นาย ญาณุวัฒน์ เอมสรรค์

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
139.
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นหา

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
140.
นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
นางสาว วรรณวณัช ด่อนคร้าม

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
141.
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
นางสาว กนิษฐา ศรีภิรมย์

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
142.
นางสาวประภัสสร กลีบประทุม
นางสาวประภัสสร กลีบประทุม
นางสาว ประภัสสร กลีบประทุม

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
143.
นางสาวฐิติพร มั่นอ่วม
นางสาวฐิติพร มั่นอ่วม
นางสาว ฐิติพร มั่นอ่วม

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
144.
นางสาวรุ่งนภา ฤทธิ์นาค
นางสาวรุ่งนภา ฤทธิ์นาค
นางสาว รุ่งนภา ฤทธิ์นาค

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
145.
นางสาวนิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์
นางสาวนิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์
นางสาว นิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
146.
นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
นางสาวกัญญารัตน์ คำมี
นางสาว กัญญารัตน์ คำมี

IDCARD

กองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการการจัดแข่งขัน
147.
นายพงศ์ศิริ ขำมีชะนะ
นายพงศ์ศิริ ขำมีชะนะ
นาย พงศ์ศิริ ขำมีชะนะ

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
148.
นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย
นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย
นางสาว อรพรรณ ศรีวิลัย

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
149.
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นาง ผ่องศรี พิกุลทอง

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
150.
นางสาวณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา
นางสาวณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา
นางสาว ณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
151.
นายพัทธพล ศุภดิษฐ์
นายพัทธพล ศุภดิษฐ์
นาย พัทธพล ศุภดิษฐ์

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
152.
นางสาวยุวดี มาสะอาด
นางสาวยุวดี มาสะอาด
นางสาว ยุวดี มาสะอาด

IDCARD

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
153.
นางสาวนางสาววารุณี ปามา
นางสาวนางสาววารุณี ปามา
นางสาว นางสาววารุณี ปามา

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
154.
นายจีรพัฒน์ โปรยเงิน
นายจีรพัฒน์ โปรยเงิน
นาย จีรพัฒน์ โปรยเงิน

IDCARD

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
155.
นายธีรานนท์ วรชินา
นายธีรานนท์ วรชินา
นาย ธีรานนท์ วรชินา

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
156.
นายอภิชาติ สุระเดช
นายอภิชาติ สุระเดช
นาย อภิชาติ สุระเดช

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
157.
นายศุภศักดิ์ ตระการตระกูล
นายศุภศักดิ์ ตระการตระกูล
นาย ศุภศักดิ์ ตระการตระกูล

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
158.
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
159.
นางสาวเกศแก้ว อยู่กรัด
นางสาวเกศแก้ว อยู่กรัด
นางสาว เกศแก้ว อยู่กรัด

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
160.
นายสิริชัย หอมรื่น
นายสิริชัย หอมรื่น
นาย สิริชัย หอมรื่น

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พิธีกร
161.
นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี
นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี
นาย เพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
162.
นางสาวศิริขวัญ งามเจริญ
นางสาวศิริขวัญ งามเจริญ
นางสาว ศิริขวัญ งามเจริญ

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
163.
นางสาวปวีณา แจ่มหม้อ
นางสาวปวีณา แจ่มหม้อ
นางสาว ปวีณา แจ่มหม้อ

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
164.
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ดร. รัษฎากร วินิจกุล

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
165.
นางสาวชุติมา สังวรินทะ
นางสาวชุติมา สังวรินทะ
นางสาว ชุติมา สังวรินทะ

IDCARD

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
166.
นางสาวสุธิษา จันทับ
นางสาวสุธิษา จันทับ
นางสาว สุธิษา จันทับ

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
167.
นางสาวปาริชาติ คำนินทร์
นางสาวปาริชาติ คำนินทร์
นางสาว ปาริชาติ คำนินทร์

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
168.
นายกฤษณะ พนมวาส
นายกฤษณะ พนมวาส
นาย กฤษณะ พนมวาส

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
169.
นางสาวสุภัสสรา อ้นเกษ
นางสาวสุภัสสรา อ้นเกษ
นางสาว สุภัสสรา อ้นเกษ

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
170.
นายบุรินทร์ จันทร์เม้า
นายบุรินทร์ จันทร์เม้า
นาย บุรินทร์ จันทร์เม้า

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
171.
นางสาวเบญญารัตน์ ด้วงแหวะ
นางสาวเบญญารัตน์ ด้วงแหวะ
นางสาว เบญญารัตน์ ด้วงแหวะ

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
172.
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ศรีรจนา
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา
นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
173.
นายธงชัย คงอรุณ
นายธงชัย คงอรุณ
นาย ธงชัย คงอรุณ

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
174.
นางสาวโอกามา จ่าแกะ
นางสาวโอกามา จ่าแกะ
นางสาว โอกามา จ่าแกะ

IDCARD

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
175.
นางสาวจิราภรณ์ ปานเนียม
นางสาวจิราภรณ์ ปานเนียม
นางสาว จิราภรณ์ ปานเนียม

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
176.
นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ

IDCARD

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
177.
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง
นาย ณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
178.
นางธวชินี ลาลิน
นางธวชินี ลาลิน
นาง ธวชินี ลาลิน

IDCARD

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
179.
นางสาววรรณศิริ บดีรัฐ
นางสาววรรณศิริ บดีรัฐ
นางสาว วรรณศิริ บดีรัฐ

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
180.
นางสาวธิติมา ทับทิม
นางสาวธิติมา ทับทิม
นางสาว ธิติมา ทับทิม

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
181.
นางสาวอภิพิชญา บุตรโท
นางสาวอภิพิชญา บุตรโท
นางสาว อภิพิชญา บุตรโท

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
182.
นางสาวปัทมชาติ สีหา
นางสาวปัทมชาติ สีหา
นางสาว ปัทมชาติ สีหา

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
183.
นางสาวกรองกาญจน์ วรเลิศ
นางสาวกรองกาญจน์ วรเลิศ
นางสาว กรองกาญจน์ วรเลิศ

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
184.
นายสุริยา คชฤทธิ์
นายสุริยา คชฤทธิ์
นาย สุริยา คชฤทธิ์

IDCARD

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่ายและการสื่อสาร
185.
นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์
นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์
นางสาว ธนธิดา ผูกโพธิ์

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
186.
นายมนตรี กาไสย
นายมนตรี กาไสย
นาย มนตรี กาไสย

IDCARD

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเครือข่ายและการสื่อสาร
187.
นายพงศธร พันธุ์ไม้สี
นายพงศธร พันธุ์ไม้สี
นาย พงศธร พันธุ์ไม้สี

IDCARD

คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
188.
นางสาวน้ำฝน วินัยธรรม
นางสาวน้ำฝน วินัยธรรม
นางสาว น้ำฝน วินัยธรรม

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
189.
อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์ สุธาสินี ขุนทองนุ่ม

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
190.
นายณะราทิ น้อยม่วง
นายณะราทิ น้อยม่วง
นาย ณะราทิ น้อยม่วง

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
191.
นางสาวโสรยา วรนุช
นางสาวโสรยา วรนุช
นางสาว โสรยา วรนุช

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
192.
นายกิตติกร กล้าแข็ง
นายกิตติกร กล้าแข็ง
นาย กิตติกร กล้าแข็ง

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
193.
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
นางสาว นารีรัตน์ กนกสิงห์

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
194.
นายวุฒิชัย อาจกล้า
นายวุฒิชัย อาจกล้า
นาย วุฒิชัย อาจกล้า

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
195.
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นาย ศาสตราวุธ กิมิพันธ์

IDCARD

คณะครุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์
196.
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
อาจารย์ ตรรกพร สุขเกษม

IDCARD

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
197.
ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์
ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์
ดร. ไพศาล นาสุริวงศ์

IDCARD

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
198.
นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล
นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล
นางสาว สุภาวรรณ วิสาพล

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
199.
นายวรพล มั่งมูล
นายวรพล มั่งมูล
นาย วรพล มั่งมูล

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
200.
นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์
นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์
นางสาว นภาภรณ์ อัจฉฤกษ์

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
201.
นายบุญทัน สมณะ
นายบุญทัน สมณะ
นาย บุญทัน สมณะ

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ประสานงานกีฬา
202.
นายศุภชัย พันธ์นา
นายศุภชัย พันธ์นา
นาย ศุภชัย พันธ์นา

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักประชาสัมพันธ์
203.
นางสาวสุชาดา มารศรี
นางสาวสุชาดา มารศรี
นางสาว สุชาดา มารศรี

IDCARD

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
204.
นายเรืองฤทธิ์ ครุธรอด
นายเรืองฤทธิ์ ครุธรอด
นาย เรืองฤทธิ์ ครุธรอด

IDCARD

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประสานงานกีฬา
205.
ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผศ. เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา

IDCARD

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
206.
นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
นางสาว สุวลัย อินทรรัตน์

IDCARD

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
207.
อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี
อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี
อาจารย์ สายสุนีย์ ผาสุขคีรี

IDCARD

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
208.
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นาย วิเชษฐ เครือวัลย์

IDCARD

งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
209.
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาว นุจรีย์ สรรคพงษ์

IDCARD

งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
210.
นายรัชชกัญจน์ บุญถนอม
นายรัชชกัญจน์ บุญถนอม
นาย รัชชกัญจน์ บุญถนอม

IDCARD

งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
211.
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางสาว บวรลักษณ์ แสงกล้า

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
212.
นายกิตติ นุชเทียน
นายกิตติ นุชเทียน
นาย กิตติ นุชเทียน

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
213.
นายมนตรี ประชุม
นายมนตรี ประชุม
นาย มนตรี ประชุม

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
214.
นายจตุรงค์ สีม่วง
นายจตุรงค์ สีม่วง
นาย จตุรงค์ สีม่วง

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
215.
นายสุทธีรักษ์ ขำทอง
นายสุทธีรักษ์ ขำทอง
นาย สุทธีรักษ์ ขำทอง

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
216.
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นาง สุวิมล ภิญโญวัย

IDCARD

สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงานกีฬา
217.
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ
นางสาว พนิดา อินทร์ลับ

IDCARD

สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงานกีฬา
218.
นายสุวิทย์ เหล่าสี
นายสุวิทย์ เหล่าสี
นาย สุวิทย์ เหล่าสี

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
219.
นายสุพรรณ แจงทอง
นายสุพรรณ แจงทอง
นาย สุพรรณ แจงทอง

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
220.
นายสันติพงษ์ พุ่มคำ
นายสันติพงษ์ พุ่มคำ
นาย สันติพงษ์ พุ่มคำ

IDCARD

งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
221.
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นางสาว ยอดสร้อย ภู่สงค์

IDCARD

งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
222.
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นาง รัชนีวรรณ หลิมมงคล

IDCARD

สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
223.
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นาง คณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา

IDCARD

สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
224.
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นาย ศราวุธ อั๋นดอนกลอย

IDCARD

งานพัสดุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
225.
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นาง ชมภัค จารุฑีฆัมพร

IDCARD

สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงานกีฬา
226.
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นางสาว กชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
227.
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
นางสาว รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
228.
นายสุทิวัส ฟื้นตน
นายสุทิวัส ฟื้นตน
นาย สุทิวัส ฟื้นตน

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
229.
นางมาลัย กลิ่นศรีสุข
นางมาลัย กลิ่นศรีสุข
นาง มาลัย กลิ่นศรีสุข

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
230.
นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช
นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช
นาย ชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
231.
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ
นาย ณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
232.
นายทศพร ศีลอวยพร
นายทศพร ศีลอวยพร
นาย ทศพร ศีลอวยพร

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
233.
นายวทัญญู สังข์คำ
นายวทัญญู สังข์คำ
นาย วทัญญู สังข์คำ

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
234.
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นาย เพ่ง วศินวงศ์สว่าง

IDCARD

งานอาคารสถานที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
235.
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาว อรวรรณ บุญบำรุง

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
236.
นายนที อ่อมสมสวย
นายนที อ่อมสมสวย
นาย นที อ่อมสมสวย

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
237.
นายธนโชติ คุ้มชนะ
นายธนโชติ คุ้มชนะ
นาย ธนโชติ คุ้มชนะ

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
238.
นายสมยศ คงสุข
นายสมยศ คงสุข
นาย สมยศ คงสุข

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
239.
นายชัชพงษ์ ธวนธง
นายชัชพงษ์ ธวนธง
นาย ชัชพงษ์ ธวนธง

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
240.
นายณัฐวิภา สระทองแพ
นายณัฐวิภา สระทองแพ
นาย ณัฐวิภา สระทองแพ

IDCARD

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
241.
นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ
นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ
นาย ฤทธิรงค์ เกาฏีระ

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
242.
ว่าที่ร้อยตรีตั้ม คำพ่วง
ว่าที่ร้อยตรีตั้ม คำพ่วง
ว่าที่ร้อยตรี ตั้ม คำพ่วง

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
243.
ดร.พิษณุ บุญนิยม
ดร.พิษณุ บุญนิยม
ดร. พิษณุ บุญนิยม

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
244.
นางสาวอาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
นางสาวอาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
นางสาว อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
245.
อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม
อาจารย์รุ่งณภา บุญยิ้ม
อาจารย์ รุ่งณภา บุญยิ้ม

IDCARD

0
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
246.
นายธีรศักดิ์ เรืองวงษ์
นายธีรศักดิ์ เรืองวงษ์
นาย ธีรศักดิ์ เรืองวงษ์

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
247.
นายโอภาส ศรีวังราช
นายโอภาส ศรีวังราช
นาย โอภาส ศรีวังราช

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
248.
นางสาวสโรชา เอี่ยมต่อ
นางสาวสโรชา เอี่ยมต่อ
นางสาว สโรชา เอี่ยมต่อ

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
249.
นายจักรกฤษณ์ ศุกร์ดี
นายจักรกฤษณ์ ศุกร์ดี
นาย จักรกฤษณ์ ศุกร์ดี

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
250.
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที
นางสาว ปรัชญาภรณ์ ตู้ที

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
251.
นายสหรัฐ บุญยืด
นายสหรัฐ บุญยืด
นาย สหรัฐ บุญยืด

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
252.
นายเมธชนัน เรืองจันทร์
นายเมธชนัน เรืองจันทร์
นาย เมธชนัน เรืองจันทร์

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
253.
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์ ศรวัส ศิริ

IDCARD

0
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
254.
นายธนาศักดิ์ วงค์ชมภู
นายธนาศักดิ์ วงค์ชมภู
นาย ธนาศักดิ์ วงค์ชมภู

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
255.
นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี
นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี
นาย ชัยวุฒิ ตุ่นภักดี

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
256.
นายวราพล ภูมิมาศ
นายวราพล ภูมิมาศ
นาย วราพล ภูมิมาศ

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
257.
นางสาวสุดาพร แทนสมบัติ
นางสาวสุดาพร แทนสมบัติ
นางสาว สุดาพร แทนสมบัติ

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
258.
อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
อาจารย์ สาวิตรี พรหมรักษา

IDCARD

0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานกีฬา
259.
นายธีรภัทร์ เสริมศรี
นายธีรภัทร์ เสริมศรี
นาย ธีรภัทร์ เสริมศรี

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
260.
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา
ดร. เอกวินิต พรหมรักษา

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
261.
นางสาวอพัฒชรา เรืองวงษ์
นางสาวอพัฒชรา เรืองวงษ์
นางสาว อพัฒชรา เรืองวงษ์

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
262.
นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว
นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว
นางสาว เบญจมาศ ผิวขาว

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
263.
นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ
นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ
นาย ชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ประสานงานกีฬา
264.
นายอภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกูล
นายอภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกูล
นาย อภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกูล

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
265.
นายณัฐวุฒิ นันต๊ะเเขม
นายณัฐวุฒิ นันต๊ะเเขม
นาย ณัฐวุฒิ นันต๊ะเเขม

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ประสานงานกีฬา
266.
นายวัลย์ธรัตน์ จันทร์มี
นายวัลย์ธรัตน์ จันทร์มี
นาย วัลย์ธรัตน์ จันทร์มี

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
267.
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร. พธูรำไพ ประภัสสร

IDCARD

0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
268.
นายพันธกานต์ ฤมิตร
นายพันธกานต์ ฤมิตร
นาย พันธกานต์ ฤมิตร

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
269.
นางสาวอรทัย บุญเที่ยง
นางสาวอรทัย บุญเที่ยง
นางสาว อรทัย บุญเที่ยง

IDCARD

0
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
270.
นายภาคิณ มณีโชติ
นายภาคิณ มณีโชติ
นาย ภาคิณ มณีโชติ

IDCARD

0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานกีฬา
271.
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร. ศุภโชคชัย นันทศรี

IDCARD

0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานกีฬา
272.
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา

IDCARD

0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงานกีฬา
273.
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์ วนัสนันท์ นุชนารถ

IDCARD

0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานกีฬา
274.
นายศรัณย์ บุญอยู่
นายศรัณย์ บุญอยู่
นาย ศรัณย์ บุญอยู่

IDCARD

0
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานกีฬา
275.
ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ขอมน้อย
ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ขอมน้อย
ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัทร ขอมน้อย

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ประสานงานกีฬา
276.
ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์

IDCARD

0
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
277.
นางสาววันดี ราชทรัพย์
นางสาววันดี ราชทรัพย์
นางสาว วันดี ราชทรัพย์

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
278.
นางสาวอารีญา คำไทย
นางสาวอารีญา คำไทย
นางสาว อารีญา คำไทย

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
279.
นางสาวสินี หอมรื่น
นางสาวสินี หอมรื่น
นางสาว สินี หอมรื่น

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
280.
นางสาวสิริกานดา ทองปาง
นางสาวสิริกานดา ทองปาง
นางสาว สิริกานดา ทองปาง

IDCARD

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
281.
นางสาวสุณัฐชา ผ่องฉวี
นางสาวสุณัฐชา ผ่องฉวี
นางสาว สุณัฐชา ผ่องฉวี

IDCARD

0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
282.
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง
นางสาว อรวรรณ บุญบำรุง

IDCARD

0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาออกหน่วยปฐมพยาบาล
283.
ผศ.อมรา ศรีแก้ว
ผศ.อมรา ศรีแก้ว
ผศ. อมรา ศรีแก้ว

IDCARD

0
คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา
284.
นายวรรณชัย จันทวงค์
นายวรรณชัย จันทวงค์
นาย วรรณชัย จันทวงค์

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกีฬา