กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 
 
  

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ. พรหมเมศร์ วีระพันธ์

IDCARD

1,002
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2.
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์

IDCARD

59
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3.
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ. ปรัชญา ชะอุ่มผล

IDCARD

15
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4.
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ

IDCARD

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5.
รศ.มัณฑนา   จริยรัตน์ไพศาล
รศ.มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รศ. มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล

IDCARD

1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
6.
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

IDCARD

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7.
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ. ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9.
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ. พธูรำไพ ประภัสสร

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10.
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นาย ภาณุพงศ์ สืบศิริ

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11.
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นาง มะลิวัลย์ รอดกำเนิด

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12.
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร. พธูรำไพ ประภัสสร

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13.
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ. นรุตม์ บุตรพลอย

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14.
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ. การันต์ เจริญสุวรรณ

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15.
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร. ชาลี ตระกูล

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16.
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ. อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17.
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร. สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18.
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาว นฤมล ส่งต่าย

IDCARD

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19.
ผศ.สุชิน   รอดกำเหนิด
ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด
ผศ. สุชิน รอดกำเหนิด

IDCARD

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน