กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
ผศ.สุชิน   รอดกำเหนิด
ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด
ผศ. สุชิน รอดกำเหนิด

157
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2.
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

155
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3.
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4.
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5.
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ. ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6.
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ. พธูรำไพ ประภัสสร

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7.
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นาย ภาณุพงศ์ สืบศิริ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
รศ.มัณฑนา   จริยรัตน์ไพศาล
รศ.มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รศ. มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
9.
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ. พรหมเมศร์ วีระพันธ์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10.
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นาง มะลิวัลย์ รอดกำเนิด

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11.
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร. พธูรำไพ ประภัสสร

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12.
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ. นรุตม์ บุตรพลอย

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13.
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14.
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ. การันต์ เจริญสุวรรณ

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15.
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ. ปรัชญา ชะอุ่มผล

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16.
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร. ชาลี ตระกูล

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17.
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ. อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18.
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร. สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19.
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาว นฤมล ส่งต่าย

155
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน