กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาว นฤมล ส่งต่าย

157
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2.
ผศ.สุชิน   รอดกำเหนิด
ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด
ผศ. สุชิน รอดกำเหนิด

154
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3.
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

154
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4.
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5.
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6.
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ. ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7.
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ. พธูรำไพ ประภัสสร

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นาย ภาณุพงศ์ สืบศิริ

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9.
รศ.มัณฑนา   จริยรัตน์ไพศาล
รศ.มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รศ. มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล

154
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
10.
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ. พรหมเมศร์ วีระพันธ์

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11.
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นาง มะลิวัลย์ รอดกำเนิด

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12.
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร. พธูรำไพ ประภัสสร

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13.
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ. ปรัชญา ชะอุ่มผล

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14.
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ. อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15.
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร. สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส

154
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16.
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ. นรุตม์ บุตรพลอย

153
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17.
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์

153
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18.
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ. การันต์ เจริญสุวรรณ

153
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19.
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร. ชาลี ตระกูล

153
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน