กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์
ผศ. พรหมเมศร์ วีระพันธ์

1,002
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2.
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์

59
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3.
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผศ. ปรัชญา ชะอุ่มผล

15
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4.
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รศ.ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5.
รศ.มัณฑนา   จริยรัตน์ไพศาล
รศ.มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รศ. มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล

1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมฝ่ายปฐมพยาบาล
6.
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7.
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผศ. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8.
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผศ. ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9.
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ. พธูรำไพ ประภัสสร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10.
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นาย ภาณุพงศ์ สืบศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11.
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นางมะลิวัลย์ รอดกำเนิด
นาง มะลิวัลย์ รอดกำเนิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12.
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร. พธูรำไพ ประภัสสร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13.
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ. นรุตม์ บุตรพลอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14.
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ. การันต์ เจริญสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15.
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร. ชาลี ตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16.
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์
รศ. อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17.
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร. สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18.
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาว นฤมล ส่งต่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19.
ผศ.สุชิน   รอดกำเหนิด
ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด
ผศ. สุชิน รอดกำเหนิด

0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน