กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

รายชื่อ นักศึกษาจิตอาสา
และทีมงานจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง
1.
นางสาวอนันตญา จันทานานนท์
นางสาวอนันตญา จันทานานนท์
นางสาว อนันตญา จันทานานนท์

157
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
2.
นายอนุภาพ ยอดคีรี
นายอนุภาพ ยอดคีรี
นาย อนุภาพ ยอดคีรี

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
3.
นางสาวสงกรานต์ เชิงเอี่ยม
นางสาวสงกรานต์ เชิงเอี่ยม
นางสาว สงกรานต์ เชิงเอี่ยม

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
4.
นางสาวสิริลักษณ์ ทิพย์สันเทียะ
นางสาวสิริลักษณ์ ทิพย์สันเทียะ
นางสาว สิริลักษณ์ ทิพย์สันเทียะ

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
5.
นางสาววิไลวรรณ ศรีโยธา
นางสาววิไลวรรณ ศรีโยธา
นางสาว วิไลวรรณ ศรีโยธา

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
6.
นางสาวอิทิราพร ศิลารัตน์
นางสาวอิทิราพร ศิลารัตน์
นางสาว อิทิราพร ศิลารัตน์

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
7.
นายปิยะพงษ์ หอมกระโทก
นายปิยะพงษ์ หอมกระโทก
นาย ปิยะพงษ์ หอมกระโทก

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
8.
นางสาววรีรัตน์ สุคำตา
นางสาววรีรัตน์ สุคำตา
นางสาว วรีรัตน์ สุคำตา

155
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
9.
นางสาวจริญา ทัพทอง
นางสาวจริญา ทัพทอง
นางสาว จริญา ทัพทอง

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
10.
นางสาวพรรณิภา สีบุ
นางสาวพรรณิภา สีบุ
นางสาว พรรณิภา สีบุ

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
11.
นางสาวศิริลักษณ์ ขัติยศ
นางสาวศิริลักษณ์ ขัติยศ
นางสาว ศิริลักษณ์ ขัติยศ

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
12.
นางสาวกมลฉัตร คชฤทธิ์
นางสาวกมลฉัตร คชฤทธิ์
นางสาว กมลฉัตร คชฤทธิ์

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
13.
นางสาวรัตนาพร สอนสวัสดิ์
นางสาวรัตนาพร สอนสวัสดิ์
นางสาว รัตนาพร สอนสวัสดิ์

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
14.
นางสาวเจนจิรา พลเมือง
นางสาวเจนจิรา พลเมือง
นางสาว เจนจิรา พลเมือง

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
15.
นางสาวนิตยา วงษ์กาวิน
นางสาวนิตยา วงษ์กาวิน
นางสาว นิตยา วงษ์กาวิน

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
16.
นางสาวนิษฐ์ ทรงสิทธิ์พัฒนากูล
นางสาวนิษฐ์ ทรงสิทธิ์พัฒนากูล
นางสาว นิษฐ์ ทรงสิทธิ์พัฒนากูล

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
17.
นางสาวอติพร จันทะขัมมา
นางสาวอติพร จันทะขัมมา
นางสาว อติพร จันทะขัมมา

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
18.
นางสาวธัญลักษณ์ อรุณลักณ์
นางสาวธัญลักษณ์ อรุณลักณ์
นางสาว ธัญลักษณ์ อรุณลักณ์

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
19.
นางสาววัชรี แสนดี
นางสาววัชรี แสนดี
นางสาว วัชรี แสนดี

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
20.
นางสาวบงกชกร ชุมาสน
นางสาวบงกชกร ชุมาสน
นางสาว บงกชกร ชุมาสน

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
21.
นายพุธิพงษ์ สีลำมาศ
นายพุธิพงษ์ สีลำมาศ
นาย พุธิพงษ์ สีลำมาศ

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
22.
นางสาวสุกัญญา ทองสุวรรณ์
นางสาวสุกัญญา ทองสุวรรณ์
นางสาว สุกัญญา ทองสุวรรณ์

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
23.
นายอภิวัฒน์ กุลสุ
นายอภิวัฒน์ กุลสุ
นาย อภิวัฒน์ กุลสุ

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
24.
นางสาวสุนิสา เนินพลับ
นางสาวสุนิสา เนินพลับ
นางสาว สุนิสา เนินพลับ

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
25.
นางสาวอารีรัตน์ วงค์เปียง
นางสาวอารีรัตน์ วงค์เปียง
นางสาว อารีรัตน์ วงค์เปียง

155
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาจิตอาสา
26.
นางสาวกมลวรรณ พลแก้ว
นางสาวกมลวรรณ พลแก้ว
นางสาว กมลวรรณ พลแก้ว

155
คณะครุศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
27.
นางสาวปวรรณรัตน์ เขียวลี
นางสาวปวรรณรัตน์ เขียวลี
นางสาว ปวรรณรัตน์ เขียวลี

155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจิตอาสา
28.
นางสาวโสรยา อินบุญส่ง
นางสาวโสรยา อินบุญส่ง
นางสาว โสรยา อินบุญส่ง

155
คณะครุศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
29.
นายมานัส สิงห์สถิตย์
นายมานัส สิงห์สถิตย์
นาย มานัส สิงห์สถิตย์

155
คณะครุศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
30.
นางสาวภัคจิรา เวียงสิมมา
นางสาวภัคจิรา เวียงสิมมา
นางสาว ภัคจิรา เวียงสิมมา

155
ครุศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
31.
นายวชิระ จันทร์อ่อน
นายวชิระ จันทร์อ่อน
นาย วชิระ จันทร์อ่อน

155
ครุศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
32.
นางสาวปฏิมา ก้อนวิมล
นางสาวปฏิมา ก้อนวิมล
นางสาว ปฏิมา ก้อนวิมล

155
ครุศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
33.
นางสาวจิตสุภา วงษ์มาก
นางสาวจิตสุภา วงษ์มาก
นางสาว จิตสุภา วงษ์มาก

155
มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
34.
นางสาวกุสุมา ปิ่นทอง
นางสาวกุสุมา ปิ่นทอง
นางสาว กุสุมา ปิ่นทอง

155
มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ นักศึกษาจิตอาสา
35.
นางสาวชลธิชา ดอยแก้วขาว
นางสาวชลธิชา ดอยแก้วขาว
นางสาว ชลธิชา ดอยแก้วขาว

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
36.
นางสาวสุมาลี อนุรักษ์วนาลัย
นางสาวสุมาลี อนุรักษ์วนาลัย
นางสาว สุมาลี อนุรักษ์วนาลัย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
37.
นางสาวรุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา
นางสาวรุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา
นางสาว รุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
38.
นายกรวิชณ์ ใจแก้ว
นายกรวิชณ์ ใจแก้ว
นาย กรวิชณ์ ใจแก้ว

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
39.
นางสาวอรอนงค์ ข้อหล้า
นางสาวอรอนงค์ ข้อหล้า
นางสาว อรอนงค์ ข้อหล้า

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
40.
นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง
นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง
นางสาว สุดาวัลย์ แซ่ย่าง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
41.
นางสาวสิรินิสาพร ด่อนคร้าม
นางสาวสิรินิสาพร ด่อนคร้าม
นางสาว สิรินิสาพร ด่อนคร้าม

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
42.
นายวัชระ ศรีทา
นายวัชระ ศรีทา
นาย วัชระ ศรีทา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
43.
นางสาวกุ๊กไก่ สมคิด
นางสาวกุ๊กไก่ สมคิด
นางสาว กุ๊กไก่ สมคิด

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
44.
นางสาวธัญรัตน์ รอดศรี
นางสาวธัญรัตน์ รอดศรี
นางสาว ธัญรัตน์ รอดศรี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
45.
นางสาวอรณิช วายุ
นางสาวอรณิช วายุ
นางสาว อรณิช วายุ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
46.
นางสาววรรธนา พงษ์เสือ
นางสาววรรธนา พงษ์เสือ
นางสาว วรรธนา พงษ์เสือ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
47.
นางสาวณัฐวรรณ แก้วเพชร
นางสาวณัฐวรรณ แก้วเพชร
นางสาว ณัฐวรรณ แก้วเพชร

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
48.
นางสาวกิตติมา มั่นกสิกรณ์
นางสาวกิตติมา มั่นกสิกรณ์
นางสาว กิตติมา มั่นกสิกรณ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
49.
นางสาวญาสุมินท์ ศุภลาภวัฒนา
นางสาวญาสุมินท์ ศุภลาภวัฒนา
นางสาว ญาสุมินท์ ศุภลาภวัฒนา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
50.
นางสาวประกายกาญ วงค์ยศ
นางสาวประกายกาญ วงค์ยศ
นางสาว ประกายกาญ วงค์ยศ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
51.
นางสาววราภรณ์ แซ่เติ๋น
นางสาววราภรณ์ แซ่เติ๋น
นางสาว วราภรณ์ แซ่เติ๋น

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
52.
นายสิรณัฐ พงษ์พิระ
นายสิรณัฐ พงษ์พิระ
นาย สิรณัฐ พงษ์พิระ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
53.
นางสาวศิราณี โชคบำรุง
นางสาวศิราณี โชคบำรุง
นางสาว ศิราณี โชคบำรุง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
54.
นางสาวชญาณิศา อังศิริ
นางสาวชญาณิศา อังศิริ
นางสาว ชญาณิศา อังศิริ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
55.
นางสาวเครือแก้ว จ๋าวเสรี
นางสาวเครือแก้ว จ๋าวเสรี
นางสาว เครือแก้ว จ๋าวเสรี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
56.
นางสาวบุษยมาศ เขม้นเขตการ
นางสาวบุษยมาศ เขม้นเขตการ
นางสาว บุษยมาศ เขม้นเขตการ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
57.
นางสาวพิมพ์ชนก รองทอง
นางสาวพิมพ์ชนก รองทอง
นางสาว พิมพ์ชนก รองทอง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
58.
นางสาวอังคณา ดีพิจารณ์
นางสาวอังคณา ดีพิจารณ์
นางสาว อังคณา ดีพิจารณ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
59.
นายธราเทพ เพชรไทยสงค์
นายธราเทพ เพชรไทยสงค์
นาย ธราเทพ เพชรไทยสงค์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
60.
นางสาวเพ็ญนิพา พับพุ
นางสาวเพ็ญนิพา พับพุ
นางสาว เพ็ญนิพา พับพุ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
61.
นายรุ่งชาติ มีมุข
นายรุ่งชาติ มีมุข
นาย รุ่งชาติ มีมุข

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
62.
นางสาวระวิวรรณ พรมธา
นางสาวระวิวรรณ พรมธา
นางสาว ระวิวรรณ พรมธา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
63.
นายทศวรรต รัตรดา
นายทศวรรต รัตรดา
นาย ทศวรรต รัตรดา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
64.
นางสาวฐิติพร ขวัญพุทโธ
นางสาวฐิติพร ขวัญพุทโธ
นางสาว ฐิติพร ขวัญพุทโธ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
65.
นางสาวจุฑามาศ ไชยศรี
นางสาวจุฑามาศ ไชยศรี
นางสาว จุฑามาศ ไชยศรี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
66.
นายธนกร พนิชยะสิทธ
นายธนกร พนิชยะสิทธ
นาย ธนกร พนิชยะสิทธ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
67.
นายธีรภัทร บัวขาว
นายธีรภัทร บัวขาว
นาย ธีรภัทร บัวขาว

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
68.
นางสาวธิดารัตน์ สำเภาแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ สำเภาแก้ว
นางสาว ธิดารัตน์ สำเภาแก้ว

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
69.
นางสาวนพวรรณ ทรัพย์กลิ่น
นางสาวนพวรรณ ทรัพย์กลิ่น
นางสาว นพวรรณ ทรัพย์กลิ่น

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
70.
นายศิริชัย ไพรวันประสบสุข
นายศิริชัย ไพรวันประสบสุข
นาย ศิริชัย ไพรวันประสบสุข

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
71.
นางสาวณัฐริกา อ่อนกลิ้ง
นางสาวณัฐริกา อ่อนกลิ้ง
นางสาว ณัฐริกา อ่อนกลิ้ง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
72.
นางสาวอัจฉรา พุทธิมา
นางสาวอัจฉรา พุทธิมา
นางสาว อัจฉรา พุทธิมา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
73.
นางสาวปานรัชนี ไพโรจน์
นางสาวปานรัชนี ไพโรจน์
นางสาว ปานรัชนี ไพโรจน์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
74.
นายศิวะ ดิษฐธรรม
นายศิวะ ดิษฐธรรม
นาย ศิวะ ดิษฐธรรม

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
75.
นางสาววิภาภรณ์ ย้อมสี
นางสาววิภาภรณ์ ย้อมสี
นางสาว วิภาภรณ์ ย้อมสี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
76.
นางสาวปาริฉัตร แวทไธสง
นางสาวปาริฉัตร แวทไธสง
นางสาว ปาริฉัตร แวทไธสง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
77.
นายนิรัช แซ่ย้าง
นายนิรัช แซ่ย้าง
นาย นิรัช แซ่ย้าง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
78.
นางสาวสุพรรณนิกา ไกรสีกาจ
นางสาวสุพรรณนิกา ไกรสีกาจ
นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
79.
นางสาวนภัสวรรณ นิ่มสา
นางสาวนภัสวรรณ นิ่มสา
นางสาว นภัสวรรณ นิ่มสา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
80.
นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย
นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย
นางสาว ธรรมลักษณ์ พุ่มใย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
81.
นางสาวกาญจนาพร อ่อนทรายแก้ว
นางสาวกาญจนาพร อ่อนทรายแก้ว
นางสาว กาญจนาพร อ่อนทรายแก้ว

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
82.
นางสาวอารียา โฉมหน่าย
นางสาวอารียา โฉมหน่าย
นางสาว อารียา โฉมหน่าย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
83.
นางสาวพัชรี เพชรไทย
นางสาวพัชรี เพชรไทย
นางสาว พัชรี เพชรไทย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
84.
นางสาวเกษร ปู่ซาว
นางสาวเกษร ปู่ซาว
นางสาว เกษร ปู่ซาว

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
85.
นางสาวนัทวรรณ นุตพงษ์
นางสาวนัทวรรณ นุตพงษ์
นางสาว นัทวรรณ นุตพงษ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
86.
นางสาวแสงรวี ด้วงดี
นางสาวแสงรวี ด้วงดี
นางสาว แสงรวี ด้วงดี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
87.
นางสาวปัตติยา ช่ออังชัน
นางสาวปัตติยา ช่ออังชัน
นางสาว ปัตติยา ช่ออังชัน

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
88.
นางสาวสุพรรษา อยู่คง
นางสาวสุพรรษา อยู่คง
นางสาว สุพรรษา อยู่คง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
89.
นางสาวสโรชา ใจครอง
นางสาวสโรชา ใจครอง
นางสาว สโรชา ใจครอง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
90.
นางสาวกัญญารัตน์ เเตงอ่อน
นางสาวกัญญารัตน์ เเตงอ่อน
นางสาว กัญญารัตน์ เเตงอ่อน

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
91.
นางสาวชุตินันท์ คชสีห์
นางสาวชุตินันท์ คชสีห์
นางสาว ชุตินันท์ คชสีห์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
92.
นางสาวปัทมาภรณ์ ทองนวล
นางสาวปัทมาภรณ์ ทองนวล
นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองนวล

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
93.
นางสาวปนัดดา โพธิ์เมือง
นางสาวปนัดดา โพธิ์เมือง
นางสาว ปนัดดา โพธิ์เมือง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
94.
นางสาวกัญญารัตน์ คงมั่น
นางสาวกัญญารัตน์ คงมั่น
นางสาว กัญญารัตน์ คงมั่น

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
95.
นางสาวปรางทิพท์ ศิริสุทธิ์
นางสาวปรางทิพท์ ศิริสุทธิ์
นางสาว ปรางทิพท์ ศิริสุทธิ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
96.
นายพีรพัฒน์ จอมคีรี
นายพีรพัฒน์ จอมคีรี
นาย พีรพัฒน์ จอมคีรี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
97.
นางสาวเจมจิรา ปิ่นทอง
นางสาวเจมจิรา ปิ่นทอง
นางสาว เจมจิรา ปิ่นทอง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
98.
นางสาวสุวภัทร วิชาชัย
นางสาวสุวภัทร วิชาชัย
นางสาว สุวภัทร วิชาชัย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
99.
นางสาวนภาวรรณ คุ่ยดี
นางสาวนภาวรรณ คุ่ยดี
นางสาว นภาวรรณ คุ่ยดี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
100.
นางสาวชมพูนุช พันธ์น้อย
นางสาวชมพูนุช พันธ์น้อย
นางสาว ชมพูนุช พันธ์น้อย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
101.
นางสาวทักษพร นิลละออ
นางสาวทักษพร นิลละออ
นางสาว ทักษพร นิลละออ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
102.
นายนพรัตน์ ยิ้มสวน
นายนพรัตน์ ยิ้มสวน
นาย นพรัตน์ ยิ้มสวน

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
103.
นางสาววันเพ็ญ แซ่ย้า
นางสาววันเพ็ญ แซ่ย้า
นางสาว วันเพ็ญ แซ่ย้า

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
104.
นายสรพงษ์ เทพสุวรรณ์
นายสรพงษ์ เทพสุวรรณ์
นาย สรพงษ์ เทพสุวรรณ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
105.
นายเกียรติศักดิ์ ทองขาว
นายเกียรติศักดิ์ ทองขาว
นาย เกียรติศักดิ์ ทองขาว

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
106.
นางสาวพรประภา ก้อนนาค
นางสาวพรประภา ก้อนนาค
นางสาว พรประภา ก้อนนาค

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
107.
นางสาวชวนชม ฤทธิ์จรรโลง
นางสาวชวนชม ฤทธิ์จรรโลง
นางสาว ชวนชม ฤทธิ์จรรโลง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
108.
นางสาวปิยฉัตร คชฤทธิ์
นางสาวปิยฉัตร คชฤทธิ์
นางสาว ปิยฉัตร คชฤทธิ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
109.
นางสาวปรียานุช อุดสุรินทร์
นางสาวปรียานุช อุดสุรินทร์
นางสาว ปรียานุช อุดสุรินทร์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
110.
นางสาวประภัสสร พลากร
นางสาวประภัสสร พลากร
นางสาว ประภัสสร พลากร

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
111.
นางสาวธนัชชา สมภักดี
นางสาวธนัชชา สมภักดี
นางสาว ธนัชชา สมภักดี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
112.
นางสาวศิริพร ชื่นชวน
นางสาวศิริพร ชื่นชวน
นางสาว ศิริพร ชื่นชวน

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
113.
นางสาวปุณยาพร กลัดล้อม
นางสาวปุณยาพร กลัดล้อม
นางสาว ปุณยาพร กลัดล้อม

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
114.
นางสาวพัชรี สืบวงษ์ดิษฐ
นางสาวพัชรี สืบวงษ์ดิษฐ
นางสาว พัชรี สืบวงษ์ดิษฐ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
115.
นางสาวเพชรรัตน์ พิมพา
นางสาวเพชรรัตน์ พิมพา
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
116.
นางสาวพลอยพิสุทธิ์ มณีวัน
นางสาวพลอยพิสุทธิ์ มณีวัน
นางสาว พลอยพิสุทธิ์ มณีวัน

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
117.
นางสาวลักษมณ จงใจ
นางสาวลักษมณ จงใจ
นางสาว ลักษมณ จงใจ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
118.
นายกรรจเนตร ขุนทอง
นายกรรจเนตร ขุนทอง
นาย กรรจเนตร ขุนทอง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
119.
นางสาวนีรชา เดชะผล
นางสาวนีรชา เดชะผล
นางสาว นีรชา เดชะผล

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
120.
นางสาวรุ่งนภา สุขสาย
นางสาวรุ่งนภา สุขสาย
นางสาว รุ่งนภา สุขสาย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
121.
นางสาวปดิวรดา ปัญญามูล
นางสาวปดิวรดา ปัญญามูล
นางสาว ปดิวรดา ปัญญามูล

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
122.
นางสาวอภิญญา พลับดี
นางสาวอภิญญา พลับดี
นางสาว อภิญญา พลับดี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
123.
นางสาวศุภรดา สอนทะ
นางสาวศุภรดา สอนทะ
นางสาว ศุภรดา สอนทะ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
124.
นางสาวพิไรพันธ์ ดีอ๊อด
นางสาวพิไรพันธ์ ดีอ๊อด
นางสาว พิไรพันธ์ ดีอ๊อด

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
125.
นางสาวรัตนพร กรัดภิรมย์
นางสาวรัตนพร กรัดภิรมย์
นางสาว รัตนพร กรัดภิรมย์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
126.
นางสาวนิตยา จูด้วง
นางสาวนิตยา จูด้วง
นางสาว นิตยา จูด้วง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
127.
นางสาวเมทินี จันน้อย
นางสาวเมทินี จันน้อย
นางสาว เมทินี จันน้อย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
128.
นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี
นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี
นางสาว ภักจิราภรณ์ ยอดศรี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
129.
นางสาวอัจฉราพรรณ ทวีนัน
นางสาวอัจฉราพรรณ ทวีนัน
นางสาว อัจฉราพรรณ ทวีนัน

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
130.
นางสาวกาญจนา พรบัญชาตระกูล
นางสาวกาญจนา พรบัญชาตระกูล
นางสาว กาญจนา พรบัญชาตระกูล

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
131.
นางสาวสุนิตา อิ่มเอี่ยม
นางสาวสุนิตา อิ่มเอี่ยม
นางสาว สุนิตา อิ่มเอี่ยม

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
132.
นางสาวสุภารัตน์ อินต้นวงค์
นางสาวสุภารัตน์ อินต้นวงค์
นางสาว สุภารัตน์ อินต้นวงค์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
133.
นางสาวสุนิตา โตเมฆ
นางสาวสุนิตา โตเมฆ
นางสาว สุนิตา โตเมฆ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
134.
นายณัฐวุฒิ กาไสย
นายณัฐวุฒิ กาไสย
นาย ณัฐวุฒิ กาไสย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
135.
นางสาวเพ็ญนภา ยอยบุบผา
นางสาวเพ็ญนภา ยอยบุบผา
นางสาว เพ็ญนภา ยอยบุบผา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
136.
นายณัฐพงษ์ ดีน้อย
นายณัฐพงษ์ ดีน้อย
นาย ณัฐพงษ์ ดีน้อย

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
137.
นายโยธิน พรมเทพ
นายโยธิน พรมเทพ
นาย โยธิน พรมเทพ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
138.
นางสาวปัถยา กลัดทรัพย์
นางสาวปัถยา กลัดทรัพย์
นางสาว ปัถยา กลัดทรัพย์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
139.
นางสาวกศิรา คำหล้า
นางสาวกศิรา คำหล้า
นางสาว กศิรา คำหล้า

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
140.
นางสาวศุวมนต์ ปัญญา
นางสาวศุวมนต์ ปัญญา
นางสาว ศุวมนต์ ปัญญา

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
141.
นางสาวคีรติ คีรีทองเทศ
นางสาวคีรติ คีรีทองเทศ
นางสาว คีรติ คีรีทองเทศ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
142.
นายธนากร พันพิพัฒน์
นายธนากร พันพิพัฒน์
นาย ธนากร พันพิพัฒน์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
143.
นางสาวนัจรีวรรณ อูปคำ
นางสาวนัจรีวรรณ อูปคำ
นางสาว นัจรีวรรณ อูปคำ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
144.
นางสาวนิสาชล จันทะระ
นางสาวนิสาชล จันทะระ
นางสาว นิสาชล จันทะระ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
145.
นายวศิน โชติ
นายวศิน โชติ
นาย วศิน โชติ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
146.
นางสาวจุฑาทิพย์ โชหนู
นางสาวจุฑาทิพย์ โชหนู
นางสาว จุฑาทิพย์ โชหนู

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
147.
นายธรีนัย เเซ่เฮ่อ
นายธรีนัย เเซ่เฮ่อ
นาย ธรีนัย เเซ่เฮ่อ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
148.
นายจิตรทิวัส ราชเทียร
นายจิตรทิวัส ราชเทียร
นาย จิตรทิวัส ราชเทียร

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
149.
นางสาวยุพดี จุลสุข
นางสาวยุพดี จุลสุข
นางสาว ยุพดี จุลสุข

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
150.
นายธนดล จันดี
นายธนดล จันดี
นาย ธนดล จันดี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
151.
นางสาวปาจรีย์ วีระเสถียร
นางสาวปาจรีย์ วีระเสถียร
นางสาว ปาจรีย์ วีระเสถียร

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
152.
นางสาวชนาภา ภู่ระหงษ์
นางสาวชนาภา ภู่ระหงษ์
นางสาว ชนาภา ภู่ระหงษ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
153.
นายปัฐยาวัต จูงพันธ์
นายปัฐยาวัต จูงพันธ์
นาย ปัฐยาวัต จูงพันธ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
154.
นายเจริญชัย อาจรอด
นายเจริญชัย อาจรอด
นาย เจริญชัย อาจรอด

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
155.
นายชยณัฐ ประมูล
นายชยณัฐ ประมูล
นาย ชยณัฐ ประมูล

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
156.
นายธวัชชัย หมื่นฤทธิ์
นายธวัชชัย หมื่นฤทธิ์
นาย ธวัชชัย หมื่นฤทธิ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
157.
นางสาวสโรชา มัณมณี
นางสาวสโรชา มัณมณี
นางสาว สโรชา มัณมณี

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
158.
นางสาววิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร
นางสาววิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร
นางสาว วิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
159.
นายชัยกร สาบุตร
นายชัยกร สาบุตร
นาย ชัยกร สาบุตร

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
160.
นายพงศธร เจนใจ
นายพงศธร เจนใจ
นาย พงศธร เจนใจ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
161.
นางสาวกัญญาณัฐ ติ้งฉิ่น
นางสาวกัญญาณัฐ ติ้งฉิ่น
นางสาว กัญญาณัฐ ติ้งฉิ่น

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
162.
นายปกรณ์ แสงกระจ่าง
นายปกรณ์ แสงกระจ่าง
นาย ปกรณ์ แสงกระจ่าง

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
163.
นายศตวรรษ นภารัก
นายศตวรรษ นภารัก
นาย ศตวรรษ นภารัก

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
164.
นางสาวกัลยรัตน์ ขำวงษ์
นางสาวกัลยรัตน์ ขำวงษ์
นางสาว กัลยรัตน์ ขำวงษ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
165.
นางสาวสายธาร อินทพงษ์
นางสาวสายธาร อินทพงษ์
นางสาว สายธาร อินทพงษ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
166.
นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฎร์
นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฎร์
นางสาว วรางคณา ไกรกิจราษฎร์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
167.
นางสาวกนกวรรณ เกิดคำ
นางสาวกนกวรรณ เกิดคำ
นางสาว กนกวรรณ เกิดคำ

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา
168.
นางสาวจีราพร ดำรักษ์
นางสาวจีราพร ดำรักษ์
นางสาว จีราพร ดำรักษ์

155
นักศึกษาจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา